Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PS5-3PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - KA7_WG4; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

UMIEJĘTNOŚĆI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_KUW3; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_K01; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas:

- zajęć realizowanych w formie e-learningu (punkty zdobyte za rozwiązywanie przedstawionych kazusów i zagadnień problemowych) - za tę część można uzyskać 20 pkt

- kolokwiów - odbędą się dwa pisemne kolokwia. Kolokwia będą się składać z dwóch części: części pierwszej - testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i części drugiej: 2 pytań opisowych. Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 50 pkt (20 pkt za test i 30 za pytania opisowe). Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

Skala ocen końcowych:

120-110 ocena bardzo dobry

97-109 dobry plus

85-96 dobry

73-84 dostateczny plus

61-72 dostateczny

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się 2 nieobecności.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych. Zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

3. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.

5. Planowanie wieloletnie w Polsce: Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa.

6. Zasady budżetowe w świetle publicznych planów finansowych: budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetu JST.

7. Ustawa budżetowa: uchwalanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, wykonywanie budżetu, sprawozdawczość budżetowa.

8. Kolokwium 1.

9. Uchwała budżetowa JST: planowanie budżetu w JST, wykonywanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.

10. Dług publiczny państwa oraz dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.

11. Kontrola finansów publicznych: zewnętrzna i wewnętrzna.

12. Kolokwium 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:45 - 17:15, sala 215
każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala e-learning
Marcin Tyniewicki 20/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 310
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marcin Tyniewicki, Marta Maksimczuk 19/ szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 312
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Marta Maksimczuk, Piotr Woltanowski 18/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 10:15, sala e-learning
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 312
Urszula Zawadzka-Pąk 20/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 10:15 - 12:30, sala e-learning
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 312
Urszula Zawadzka-Pąk 20/ szczegóły
6 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 309
każdy wtorek, 19:00 - 20:30, sala e-learning
Ewa Lotko 20/ szczegóły
7 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 309
każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Ewa Lotko 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)