Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe 370-PS5-3PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: egzamin pisemny (I etap) i egzamin ustny (II etap)

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/metoda weryfikacji: egzamin pisemny (I etap) i egzamin ustny (II etap)

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: egzamin pisemny (I etap) i egzamin ustny (II etap)

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: egzamin pisemny (I etap) i egzamin ustny (II etap)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów:

Etap I - pisemny za pośrednictwem portalu eduPortal: czas trwania: 60 minut; rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40-u pytań oraz rozwiązanie 3-ch kazusów.

Reguły punktacji:

Prawidłowa odpowiedź na pytanie testowe - 1 pkt, prawidłowe rozwiązanie kazusu - 3 pkt, w sumie do uzyskania 49 pkt. Uzyskanie co najmniej 25 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Etap I nie jest oceniany. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Etap II – ustny na ocenę – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom wcześniej do wiadomości.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia II etapu egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku, funkcje podatków, klasyfikacje podatków

2. System podatkowy, prawo podatkowe, źródła prawa podatkowego, zasady podatkowe

3. Międzynarodowe prawo podatkowe

4. Ewolucja systemu podatkowego w Polsce

5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Ryczałty podatkowe

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek od towarów i usług

- Podatek akcyzowy i podatek od gier

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin i specjalny podatek węglowodorowy oraz podatek od niektórych instytucji finansowych

6. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Ogólna charakterystyka podatków samorządowych

- Podatki i opłaty lokalne

- Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa

- Opłata skarbowa

- Podatek rolny i leśny

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny (w sali), konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala 313
Leonard Etel, Grzegorz Liszewski 137/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)