Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. II (zobowiązania) 370-PS5-3PZO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016.

2. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017.

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

4. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012.

5. A. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, red. T. Mróz, Warszawa 2016.

6. W. J. Katner (red.), Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. System Prawa Prywatne-go. Tom 9, Warszawa 2015 (wyd. 2).

7. E. Łętowska (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5, Warszawa 2013 (wyd. 2).

8. A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6, Warszawa 2009 (wyd. 1).

9. A. Olejniczak, Z. Radwański, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2016 (wyd. 12.).

10. J. Panowicz - Lipska (red.), Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8, Warszawa 2011 (wyd. 2).

11. J. Panowicz - Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2017 (wyd. 12.).

12. J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7, Warszawa 2011 (wyd. 3).

13. Komentarze do kodeksu cywilnego (według wyboru studenta).

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - KA7 – WG1 sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego - KA7_WG3

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - KA7_WK3

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

Umiejętności: Absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa cywilnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa cywilnego- KA7_UO1

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5 sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

Kompetencje społeczne: Absolwent

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów.

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Etap II – ustny – odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Liczba pytań skierowanych do danego studenta wynosi nie mniej niż 2. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej egzaminu:

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt. Skala ocen:

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach wykładów realizowanych jako zajęcia zdalne asynchroniczne podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne (część ogólna i część szczegółowa zobowiązań, pojęcie i struktura zobowiązania, wierzytelność, dług i odpowiedzialność dłużnika, zobowiązanie niezupełne);

2. Źródła zobowiązań.

3. Świadczenie w stosunku zobowiązaniowym (pojęcie i treść świadczenia, rodzaje świadczeń, świadczenie pieniężne, świadczenie odszkodowawcze);

4. Wielość podmiotów w zobowiązaniu (wielość wierzycieli lub dłużników, zobowiązanie solidarne, zobowiązania podzielne i niepodzielne);

5. Umowa jako źródło zobowiązania (rodzaje umów zobowiązujących, umowa zobowiązująca a umowa rozporządzająca, treść umów zobowiązujących, zasada swobody umów, umowa o świadczenie niemożliwe, wyzysk);

6. Przygotowanie i zawarcie umowy (odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo zobowiązujących, umowa przedwstępna, porozumienia przedkontraktowe);

7. Umowy z udziałem konsumentów (wzorce umowne, problematyka klauzul abuzywnych, umowy na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa);

8. Umowy odnoszące się do osób trzecich. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (umowa o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne);

9. Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło zobowiązania (przesłanki roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, nienależne świadczenie, zwrot wzbogacenia, przepadek świadczenia niegodziwego);

10. Ogólna problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej (pojęcie, rodzaje i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, przesłanki odpowiedzialności, sposób naprawienia szkody, wysokość odszkodowania);

11. Odpowiedzialność deliktowa (pojęcie, systematyka i funkcje odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, odpowiedzialność za własne czyny niedozwolone);

12. Odpowiedzialność deliktowa (odpowiedzialność za cudze czyny, odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej);

13. Odpowiedzialność deliktowa (odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy, odpowiedzianość związana z użyciem sił przyrody, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny);

14. Odpowiedzialność deliktowa (odpowiedzialność za szkodę poniesioną w cudzym lub we wspólnym interesie, współodpowiedzialność kilku osób, miarkowanie odszkodowania, naprawienie szkody na osobie, przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych,);

15. Wykonanie zobowiązania (podmioty wykonania zobowiązania, przedmiot wykonania zobowiązania, miejsce i termin spełnienia świadczenia, wykonanie zobowiązań wzajemnych, dowód wykonania zobowiązania, wpływ zmiany okoliczności na zobowiązanie - klauzula rebus sic stantibus, prawo zatrzymania, zwłoka wierzyciela);

16. Odpowiedzialność kontraktowa (odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, niemożliwość świadczenia, opóźnienie i zwłoka dłużnika, kara umowna);

17. Przejście praw i zobowiązań (przelew wierzytelności, wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela, przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu);

18. Wygaśnięcie zobowiązania. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (wygaśnięcie zobowiązania przez zaspokojenie wierzyciela, wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela, skarga pauliańska);

19. Wybrane nazwane umowy zobowiązaniowe (systematyka umów obligacyjnych, sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, darowizna);

20. Wybrane nazwane umowy zobowiązaniowe (umowa o roboty budowlane, dzieło, zlecenie, najem, dzierżawa, leasing, pożyczka, umowa rachunku bankowego, spółka, renta, dożywocie, ugoda).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 313
każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Jerzy Bieluk 135/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.