Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przedsiębiorca w sądzie – praktyczne aspekty stosowania prawa gospodarczego 370-PS5-4PSPGD
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach, J. Pikała, Warszawa 2017

2. Prawo gospodarcze, D. Wętoszka, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

K_W03,

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych - odpowiedzi na pytania, kazusy, prace pisemne

K_W08,

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa -odpowiedzi na pytania, kazusy, prace pisemne

K_U01,

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - odpowiedzi na pytania, kazusy, prace pisemne

K_U05,

sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - odpowiedzi na pytania, kazusy, prace pisemne

K_K06

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o

wymiar interdyscyplinarny - odpowiedzi na pytania, kazusy, prace pisemne

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę przy uwzględnieniu aktywności na zajęciach, odpowiedzi na pytania dotyczące omawianej tematyki, prace pisemne, analiza stanów faktycznych spraw sądowych oraz rozwiązywanie kazusów. W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość zaliczenia zajęć przy użyciu platformy edukacyjnej.

Zakres tematów:

MODUŁ I.

Wprowadzenie – stosowanie regulacji prawnych w praktyce, z odniesieniem do aktywności przedsiębiorcy, jako strony lub uczestnika postępowań sądowych oraz sądowego wymiaru sprawiedliwości. Struktura organizacyjna sądownictwa powszechnego.

Przedstawienie rankingu Banku Światowego „Doing business 2020”. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego (aspekty podmiotowe i przedmiotowe). Aktywność przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Konstytucja dla biznesu – pakiet ustaw zmieniających rzeczywistość gospodarczą. Omówienie regulacji prawnych stosowanych w ramach sądowego rozstrzygania sporów sądowych.

MODUŁ II.

Realizacja swobody przedsiębiorczości w regulacjach unijnych. Prezentacja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z odniesieniem do zagadnień wpływu orzecznictwa unijnego na stosowanie regulacji krajowych.

MODUŁ III.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Aspekty organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorcy. Byt prawny przedsiębiorcy od wpisu do wykreślenia z rejestru. Aktywność przedsiębiorcy w ramach postępowania rejestrowego.

MODUŁ IV.

Aktywność przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych – etapy postępowania sądowego w ramach procedowania przed sądem I i II instancji. Analiza wybranych zagadnień aktywności przedsiębiorcy w sądzie na podstawie prezentowanych stanów faktycznych.

MODUŁ V.

Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów z udziałem przedsiębiorców. Postępowania mediacyjne realizowane w ramach funkcjonowania Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Omówienie zasad funkcjonowania sądownictwa polubownego – Wschodni Sąd Arbitrażowy w Białymstoku.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza stanów faktycznych z orzecznictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 19:00, sala 213
Tomasz Kałużny 7/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)