Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Theory and Practice of Restorative Justice 370-PS5-5PSPEK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego i wiktymologii – K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie

pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa karnego i wiktymologii – K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach prawa karnego – K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa karnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa karnego -

K_U05; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06; sposób

weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru złożony z 10 pytań testowych, do każdego pytania cztery odpowiedzi (obligatoryjnie).

Uzyskanie od 6 do 9 pkt za odpowiedzi na pytania po każdym module e-learningowym podnosi końcową ocenę z przedmiotu o pół stopnia (fakultatywnie).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zalety i wady sprawiedliwości naprawczej- 2 godz.

2. Sprawiedliwość naprawcza – geneza, idea, cele - e-learning 2 godz.

3. Formy sprawiedliwości naprawczej - mediacja między ofiarą i sprawcą, konferencje grupowe, koła rozjemcze i orzekające, rady i panele - e-learning 2 godz.

4. Mediacja między ofiarą i sprawcą w wybranych krajach - 4 godz.

5. Mediacja między sprawcą a ofiarą w Polsce- e-learning 3 godz.

6. Efektywność sprawiedliwości naprawczej - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny; e-learning, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, sala e-learning
każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 213
Dariusz Kużelewski 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.