Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze 370-PS5-5PSPOBC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne. Test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Egzaminy wstępne na aplikację radcowską.

2. Egzaminy wstępne na aplikację adwokacką.

3. Egzaminy wstępne na aplikację komorniczą.

4. Egzaminy wstępne na aplikację notarialną.

5. Egzaminy wstępne na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny lub prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym, rozwiązywanie testów na egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 17:15, sala 216
Krzysztof Michalak, Przemysław Brzozowski 36/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)