Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa i demokracji 370-PS5-5TPD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Bosek, Komentarz do art. 31, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

2. A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011

3. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 257-264; 270-277.

4. D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (rozdziały 5,7,9)

5. A. Jamróz, Od państwa liberalno-demokratycznego do demokratycznego państwa prawa. Próba syntezy, [w:] A. Jamróz (red. nauk.), L. Jamróz (red. nauk.), Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida 2, Białystok 2016

6. B. Liżewski, Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach multicentryzmu, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA” Lublin, Sectio G VOL. LXVI, 1 2019

7. A. Kalisz, Multicentryczność prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 4

8. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 4, Warszawa 2005 (część druga i czwarta)

9. M. Szydło, Komentarz do art. 31 ust. 3, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

10. P. Tuleja, Komentarz do art. 7 i art. 8, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

11. R Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, część II.

12. Z. Kmieciak, O pojęciu rządów prawa, „Państwo i Prawo” 9/2016

Literatura dodatkowa:

1. M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994 (punkty: 1.1; 1.2.; 3.1.)

2. M. Granat, Legitymizacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegląd Sejmowy 1999, nr 4

3. K. Gregorczuk, Biopolityczne horyzonty - między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną, „Przegląd Prawa i Administracji” CXXII Wrocław 2020

4. S. Oliwniak, Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, [w:] A. Jamróz, S. Bożyk (red. nauk.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006

5. J. Scott, Władza, Warszawa 2006 (rozdział 1)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)/kolokwium pisemne

K_W06 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/kolokwium pisemne

Umiejętności:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/kolokwium pisemne

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych/kolokwium pisemne

Kompetencje społeczne:

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności/kolokwium pisemne.

K_K06 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieobecności nieusprawiedliwione należy zaliczyć na konsultacjach. Ilość nieusprawiedliwionych nieobecności, która skutkuje skreśleniem z listy studentów w grupie: 3.

Zaliczenie:

3 pytania otwarte z listy zagadnień podanych wcześniej. 90 minut. Każde pytanie 5 pkt.

Oceny:

0-7 pkt ocena 2

8-9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11-12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14-15 pkt ocena 5

W zależności od sytuacji epidemicznej, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia również w formie testu na platformie e-learningowej.

Zakres tematów:

I. Modernizm a demokracja. Demokracja liberalna jako paradygmat rządów po II wojnie światowej. Przełom XX i XXI wieku: kryzys czy śmierć demokracji liberalnej? 2 godz.

II. Demokracja jako rządy ludu/Narodu. Idea reprezentacji. Suwerenność ludu/Narodu. Idea republikanizmu. 2 godz.

III. Idea konstytucjonalizmu. Konstytucja jako akt o najwyższej mocy prawnej. Normatywność konstytucji. Bezpośrednie stosowanie konstytucji. Demokracja konstytucyjna 2 godz.

IV. Multicentryczność systemu prawa. Zmiana modelu stosowania prawa: od modelu sylogistycznego do argumentacyjnego. 2 godz.

V. Pozytywistyczna i niepozytywistyczne koncepcje państwa prawa. Rechtsstaat. Rule of law. 2 godz.

VI/VII. Modele państwa prawnego: liberalny, republikański, socjalny. 4 godz.

VIII. Zasada legalizmu a domniemanie wolności jednostki. 2 godz.

IX. Granice polityczności. Pojęcie i koncepcje władzy. 2 godz.

X. Legitymizacja władzy. Kryzys legitymizacji władzy. 2 godz.

XI. Proceduralne i normatywne koncepcje demokracji.2 godz.

XII. Demokracja plebiscytarna. Demokracja nieliberalna. Demokratura (demokracja autorytarna). Przyczyny i konsekwencje kryzysu demokracji liberalnej. 2 godz.

XIII. Zaliczenie: kolokwium pisemne, 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, prezentacje, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne w grupach 6, 7 i 8.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 215
Sławomir Oliwniak 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 215
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 215
Sławomir Oliwniak 22/ szczegóły
4 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, sala 312
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:45 - 17:15, sala 312
Sławomir Oliwniak 20/ szczegóły
6 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 215
Marta Andruszkiewicz 19/ szczegóły
7 każdy piątek, 10:30 - 12:00, sala 314
Marta Andruszkiewicz 19/ szczegóły
8 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 215
Marta Andruszkiewicz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)