Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz.1 380-OS1-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

C. Latham-Koenig, C. Oxenden; English File Upper Intermediate Third Edition, OUP, 2019

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.ted.com

http://www.euronews.net

www.euronews.net

www.ted.com

The Guardian

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (KA6_UW5),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KA6_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min. 50% modułów na platformie EduPortal

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji i współpracy w grupie)

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec semestru

Zakres tematów:

- uniwersytet, studia, programy edukacyjne,

- etapy i systemy kształcenia w wybranych krajach,

- rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie,

- wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie,

- stereotypy społeczne i narodowościowe, tolerancja,

- osobowość, cechy charakteru

- etapy życia, potrzeby ludzi w różnym wieku,

- komunikacja interpersonalna

- wolontariat

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

-ćwiczenie gramatyki i słownictwa ogólnego

-nauka i doskonalenie słownictwa specjalistycznego specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B225
Paulina Nalewajko 25/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala B225
Paulina Nalewajko 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.