Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.1 380-OS1-1JNI1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2 +, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B2/B2+ , KLETT

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

Efekty uczenia się:

Student:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (KA6_UW5),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach grupy, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych),

a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Punktacja, skala ocen:

90-100% - 5.0

80-89% – 4.5

70 – 79% - 4.0

60 – 69% - 3.5

51-59 %- 3.0

Zakres tematów:

1, Kariera zawodowa , konieczność uczenia się przez całe życie. Umiejętności i cechy charakteru predestynujące do wykonywania określonych zawodów.

Kompetencje społeczne.

2. Funkcje mediów w życiu współczesnego człowieka. Zalety i wady internetu,

3. Pozytywny i destrukcyjny wpływ stresu na psychikę i zdrowie człowieka.

4. Zmiany ról męskich i kobiecych. Obowiązki w rodzinie.

5. Pieniądz i jego rola we współczesnym świecie. Bieda i bogactwo. Problem nędzy i bezrobocia. Pomoc najuboższym

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego, z wykorzystaniem materiałów oferowanych przez internet:

stron internetowych, vlogów ćwiczeń online, wykładów, przemówień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Harbig, Barbara Poskrobko 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.