Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski cz.1 380-OS1-1JRO1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

Вите О. Т., Социал-демократическое воспитание Зигмунда Фрейда: Генрих Браун и Виктор Адлер, [online: http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3259].

Майерс Д., Социальная психология. Глава 13. Раздел: Физическая привлекательность, [online: http://vneshnii-oblik.ru/psyhologiya/majers-privlekatelnost.html].

Кравчук О. А., Влияние семьи на развитие подростка, [online: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/197/vliyanie_semi

_na_razvitie_podrostka/].

Личностно-нравственные качества социального работника, их краткая характеристика и методы формирования, [online: http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-lichnostno-nravstvennye-kachestva-socialnogo-rabotnika-ix.html].

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

JRO_W01, KA6_WG1: Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - ćwiczenia praktyczne

JRO_U01, KA6_UW4: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym i nowoczesnych technologii (ICT) - praca domowa

JRO_U02, KA6_UK2: Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie

pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów - ćwiczenia praktyczne

JRO_K01, KA6_KK1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - test kontrolny

JRO_K02, KA6_KO3: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania

pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Типы семей (Modele rodziny). Więzi łączące domowników. Modele rodziny. Wpływ wychowania na zachowanie dziecka.

2. Конфликты (Konflikty). Wpływ problemów i konfliktów w rodzinie na proces socjalizacji nastolatka.

3. Увлечения Фрейда (Pasje Freuda). Zainteresowania i czas wolny socjologa.

4. Физическая привлекательность (Atrakcyjność fizyczna). Stereotypy związane z wyglądem zewnętrznym.

5. Качаства социального работника (Cechy pracownika socjalnego). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Charakterystyka pedagoga, pracownika socjalnego.

6. Культура (Kultura). Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, sala A209
Anna Kulik 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.