Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza rodziny 380-ZS1-3AIY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

iteratura podstawowa:

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

*J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*T.Bajkowski,K.Sawicki,U.Namiotko: Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości. W-wa 2014.

*S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.):Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania. Tarnobrzeg 2014.

*K. Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne. Gdańsk 2013.

*E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna.Kraków 2013.

*A K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004.

*E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008.

*B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

*Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna. Lublin 2010. *K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005.

* M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006.

*M.Stierlin,I.Rucker-Embden, NWetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk 1999.

*M.Karwowska-Struczyk, W.Hajnicz: Obserwacja w poznaniu dziecka, Warszawa 1998 .

*Z.Skorny: Metody badań i diagnostyka pedagogiczna..

*R.Fleck_Bangart:O czym mówią rysunki dziecka. Kielce 2001.

*A.Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996.

*P.Wallon,A.Cambier,DEngelhart: Rysunek rodziny. W-wa 1993

*H.Sęk: Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca:

*R.Goodman, S. Scott :Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław 2000

*L.Cierpiałkowska :Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (t. 1, s. 132-152). Warszawa 2005

*http://psychologiczny.eu/zaburzenia-psychosomatyczne-u-dzieci/

*B.Niemierko: Diagnostyka edukacyjna podręcznik akademicki . 2009.

*S.Badora, B.Czeredrecka,D.Marzec: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

*D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003.

*A.Ładyżyński (red.): Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina? Wrocław 2012.

*A.Rejzner (red.): Przemoc i agresja w szkole próby rozwiązania problemu. Warszawa 2008.

*L.Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005.

*S.Gerstman: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1974.

*Gerald D.Oster. P.Gould: Rysunek w psychoterapii. Gdańsk 2003.

*M.Braun-Gałkowska: Metody projekcyjne.

*J.Rembowski: Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 198.

*M.Stasiakiewicz, T.Szustrowa: Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. Warszawa 1989.

*S. Palka , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998

*T.Pilch: Zasady badań pedagogicznych. W-wa 1998

*D. Wosik-Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011.

*B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne. Kraków 2009.

*A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000.

*A.Kozłowska: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Warszawa2000.

*M.Święcicka: Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Warszawa 1996.

*M.B.Pecyna: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka. Warszawa 1998.

*G.Poraj, J.Rostowski (red.):Zagrożenia życia rodzinnego, 2003.

*J.Mazur: Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa 2002.

*V.Satir: Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000.

*J.U.Lis: Solo, ale w ostrogach: poradnik dla samotnych rodziców, 2012.

*H.Cudak: Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, 2010.

*E.Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

*ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach/ K_W06/

*ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej/ K_W16/

Umiejętności:

*potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej/ K_U01/

*potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny/ K_U03/

Kompetencje społeczne:

*ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia/ K_K01/

*jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie/ K_K07/

*weryfikacja efektów uczenia się -praca pisemna-diagnoza rodziny

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność

- Obecność na zajęciach

- Praca w grupach

- Kolokwium pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Do zaliczenia ćwiczeń może podejść student, który uczestniczył w zajęciach (zajęcia odbywają się w sali l). Absencja - możliwe 2 nieobecności, każdą następną student zalicza poprzez wykonanie zadań przekazanych przez prowadzącego.

Możliwy jest regularny kontakt mailowy.

Zakres tematów:

-Usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

-Diagnoza holistyczna - przełożenie na poradnictwo.

-Schemat procesu poznania diagnostycznego.

-Podstawowe zasady diagnozy psychopedagogicznej.

-Diagnoza trudności szkolnych oraz trudności emocjonalnych.

-Zaburzenia zachowania u dziecka a życie rodziny.

-Techniki i narzędzia wykorzystywane w diagnozie pedagogiczno-psychologicznej.

-Analiza opinii i orzeczeń.

-Zapoznanie z specyfiką pracy w poradni pedagogiczno-psychologicznej.

-Instytucje diagnozujące problemy rodziny.

-Analiza form wsparcia skierowanych do dziecka, rodziny i nauczycieli.

Metody dydaktyczne:

-dyskusja

-burza mózgów

-praca w grupach/diagnozy przypadków

-praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A6
Katarzyna Gromadzka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.