Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza grupy wychowawczej 380-OS1-3GOZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

- E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

- J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

- A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962

- T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

- S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973

- M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

- E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowanie pedagogicznego, Katowice 2006

- S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980

- G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997

- M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

- A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

- G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999

- M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985

- S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009

- J. Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa 1986

- D. Ekiert-Grabowska, Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984

- D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Mociąg, Kompetencje diagnostyczne nauczyciela, Kraków 2011

- W. Dróżka, B. Matyjas, Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga, Kielce 2010, Tom XIX, s. 101-110 oraz 263-272

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W06 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

K_W08 - ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

Umiejętności:

K_U03- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_U09- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

Kompetencje:

K_K02- docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- przygotowanie teczki prac

- ocena pracy zespołowej na zajęciach

- ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• ocena z teczki prac, która będzie zawierała:

- opracowanie i przeprowadznie zajęć zgodnie z scenariuszem (omówienie schematu na zajęciach)- 20 pkt

- opracowanie danych z testu socjometrycznego oraz analiza wyników według kryteriów:

KRYTERIA ANALIZY DANYCH (20 pkt.):

- rozpoznać układ stosunków społecznych w klasie pod różnymi względami,

- identyfikację jednostek wymagających specjalnej uwagi (stopień przystosowania społecznego), identyfikować osoby szczególnie popularne, atrakcyjne w grupie (np. nieformalnych przywódców) jak i osoby, które są przez grupę odrzucone, nielubiane, oraz jednostki izolowane, które stoją na uboczu

- porównywać pozycje społeczne poszczególnych członków grupy ze względu na określone kryteria (atrakcyjność intelektualna, zabawowa)

- uzyskać w miarę przejrzysty obraz więzi nieformalnych, łączących poszczególnych członków zespołu, zbadanie tendencji do nawiązywania określonych kontaktów i przypuszczalnego obrazu struktury społecznej grupy, identyfikacja występowania różnego typu podgrup, ich skład oraz powiązania, wnioski o spójności i zwartości grupy, stopniu jej integracji.

Zaliczenie nieobecności na zajęciach odbywać się będzie w

ramach:

• konsultacji indywidualnych

• prac pisemnych

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do nie zaliczenia przedmiotu: 14

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie w problematykę zajęć (przedstawienie treści przedmiotu i zasad zaliczenia) (2 godz.)

II. Założenia teoretyczno- metodologiczne procesu diagnozy w pedagogice -definiowanie podstawowych zagadnień (Co jest przedmiotem diagnozy? Kto jest podmiotem badania? Jaki jest cel diagnozy? W jaki sposób diagnozować? ) (2 godz)

III. Profesjonalizm w diagnozowaniu pedagogicznym- kompetencje i umiejętności pedagoga. Etyka postepowania (2 godz)

IV. Diagnoza grupy:

1. Charakterystyka grupy: integracja grupy, strukturalizacja grupy, kultura grupy, komunikacja wewnątrzgrupowa

2. Wskazówki dotyczące analizy procesów grupowych - scenariusz diagnozy (2 godz.)

V. Socjometria - analiza stosunków międzyludzkich w grupie wychowawczej

1. Socjometria (istota, rodzaje technik, kryterium socjometryczne)

2. Warunki stosowania socjometrii

3. Przebieg badania / analiza testów socjometrycznych (6 godz.)

VI. Pedagog i grupa. Trening umiejętności wychowawczych w pracy z grupą – prowadzenie prezentacji w formie fragmentu warsztatu w wybranych obszarach problemowych przez poszczególne pary studentów, zakończone ewaluacją.

1. Organizacja działań wychowawczych grupy - opracowanie i realizacja scenariusza zajęć

2. Ewaluacja przeprowadzonych zajęć (narzędzia, wnioski) (14 godz.)

Zagadnienia do prezentacji w formie prowadzenia fragmentu warsztatu:

- umiejętność współpracy w grupie;

- umiejętność komunikacji;

- podnoszenie kompetencji zawodowych,

- podnoszenie wiedzy.

VII. Ewaluacja i podsumowanie zajęć (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupach, praca warsztatowa, analiza tekstu i materiału filmowego, analiza danych socjometrycznych, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A111
Anna Rogacz, Marta Chomaniuk 18/ szczegóły
2 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A105
Urszula Namiotko 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)