Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia stosowana 320-MS1-2MIS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paul E. A., Clark F. E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Malepszy S. 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chlebicki A. 2010. Od pasożytnictwa do mutualizmu, konsekwencje długotrwałych interakcji. Podstawowe interakcje między grzybami pasożytniczymi i roślinami. Kosmos 2010, 53 (1): 33–38. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2004/33.pdf;

2. Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa;

3. Kunicki-Goldfinger W. J. H. 2004. Życie bakterii. PWN, Warszawa;

4. Mroczyńska M. i in. 2011. Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Przegląd Gastroenterologiczny, 6: 1-7. https://www.researchgate.net/publication/263833625;

5. Błaszczyk M. 2009. Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

6. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. www.researchgate.net/publication/45391096_Podstawy_mikrobiologii_w_ochronie_srodowiska.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie procesy metaboliczne, np. fermentacji alkoholowej, masłowej, mlekowej charakterystyczne mikroorganizmom (KP6_WG3).

2. Student zna i rozumie mechanizmy adaptacji mikroorganizmów do wysokich stężeń metali oraz interakcji z organizmami wyższymi w celu bioremediacji (KP6_WG4).

3. Student zna i rozumie korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystania mikroorganizmów fermentacji masłowej, mlekowej, alkoholowej, tolerujących skażenia ksenobiotykami, zdolnych do tworzenia biofilmu w życiu społecznym i różnych gałęziach przemysłu (KP6_WG8).

4. Student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne, np. pipetowanie, miareczkowanie, spektrofotometria i metodykę nauk przyrodniczych w celu prowadzenia prostych badań mikrobiologicznych, a także prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1).

5. Student potrafi rozpoznawać gatunki i grupy ekologiczne mikroorganizmów (ryzobia, bakterie grupy LAB, fermentacji masłowej), roślin (bobowate) i grzybów (Saccharomyces sp.) ze wskazaniem ich roli w środowisku i gospodarce człowieka (KP6_UW3).

6. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze do oceny efektywności tworzenia biofilmu, promowania wzrostu roślin (KP6_UO1).

7. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań na rzecz środowiska społecznego poprzez identyfikowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia publicznego (KP6_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach - możliwe są 3 nieusprawiedliwione nieobecności

2. Osiągnięcie efektów kształcenia KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG8, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UO1, KP6_KO1 zostanie zweryfikowane na podstawie kartkówek na zajęciach, które stanowią 10% całkowitej oceny na zaliczenie laboratorium oraz na podstawie pozytywnego zaliczenia trzech pisemnych sprawdzianów (po 30% punktów każdy), stanowiących 90% całkowitej oceny (każdy sprawdzian jest zaliczony pozytywnie w sytuacji uzyskania minimum 16% punktów możliwych do uzyskania). Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Mechanizmy tolerancji metali u bakterii. Ocena przeżywalności szczepów na podstawie parametru LD50.

2. Test tolerancji na metale (Cu, Zn, Cd, Pb) i ocena przeżywalności metodą spektrofotometryczną.

3. Mechanizmy oporności mikroorganizmów na zasolenie. Test przeżywalności bakterii roztworach NaCl o różnym stężeniu.

4. Ocena aktywności metabolicznej mikroorganizmów w warunkach zasolenia.

5. Ocena wpływu metali ciężkich na wzrost roślin w różnym pH i obecności mikroorganizmów.

6. Ocena aktywności mikroorganizmów rozkładających WWA oraz efektywność bioremediacji.

7. Fermentacja masłowa.

8. Fermentacja alkoholowa.

9. Fermentacja mlekowa.

10. Analiza zdolności tworzenia biofilmu na podstawie testu z fioletem krystalicznym oraz ocena struktury biofilmu metodą Live/Dead.

11. Analiza mikroskopowa osadu czynnego.

12. Ocena skuteczności oczyszczania ścieków metodą nitryfikacji oraz nitryfikacji i denitryfikacji wstępnej - modelowanie.

13. Ryzobia - identyfikacja, analiza wpływu na biomasę roślin, pasożytnicze ryzobia.

14. Diazotrofia. Wykorzystanie różnych źródeł azotu.

15. Analiza metabolizmu bakterii symbiotycznych przy wykorzystaniu barwników tetrazolowych na płytkach EcoPlates.

16. Antybiotykooporność bakterii.

Metody dydaktyczne:

eksperyment, prezentacja, modelowanie, analiza wyników, sprawozdanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Oleńska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.