Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. 1 370-TN1-1LJR
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Виды административных правонарушений, [online: http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/035.php].

Структура и стадии административного процесса, [online: http://www.e-reading.club/chapter.php/97336/139/Makareiiko_-_Administrativnoe_pravo.html].

Профессия государственный служащий, [online: http://obrazovanie66.ru/prof/gosudarstvennyj-sluzhashhij/].

Задачи и функции администрации района в городе Красноярске, [online: http://www.admkrsk.ru/city/areas/Pages/zadachi.aspx].

Финансовое управление, [online: http://www.nevadm.ru/adm/186-finansovoe-upravlenie].

Kałuża M. Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, C. H. Beck, 2011.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Skoblenko A., Leksykon terminów prawniczych, C. H. Beck,, Warszawa 2011

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA6_UK2 - absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - wypowiedzi ustne i pisemne,

KA6_UK3 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - wypowiedzi ustne, pisemne, test końcowy;

KA6_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem podmiotów (organów i sądów) realizujących zadania z obszaru podatków i prawa gospodarczego - praca w grupach, prezentacje;

KA6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie - prace domowe, przygotowanie do zaliczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testu, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Zaliczenie pisemne w formie testu, na ostatnich zajęciach, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS-mail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy eduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematy ogólne:

1. Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

2.Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach

3. CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby kształcenia się przez całe życie

4. Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka

Tematy specjalistyczne:

1. Pracownik biurowy. Słownictwo związane z pracą w biurze lub urzędzie.

2. Plusy i minusy pracy jako freelancer. Słownictwo związane z pracą zdalną.

3. Sporządzanie pism oficjalno-urzędowych, podań, wniosków. Zwroty oficjalno-urzędowe.

4. Organy władzy państwowej FR. Pisownia nazw własnych. Skróty

5. Podstawowe pojęcia – prawo pracy. Słownictwo związane z prawem pracy.

6. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Słownictwo związane z prawami i obowiązkami stron.

7. System podatkowy. Słownictwo związane z podatkami.

8. Rodzaje form zatrudnienia. Słownictwo związane z zatrudnieniem.

9. Wygląd zewnętrzny urzędnika. Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny a praca urzędnika państwowego.

10. Skarb Państwa. Słownictwo związane z systemem podatkowym.

11. Kredyty, pożyczki pieniężne, rozliczenia. Słownictwo związane z instytucjami finansowymi.

12. Urząd skarbowy. Słownictwo związane z pracą w urzędzie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 18:30 - 20:05, sala zdalnie
Gocha Kvantaliani 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)