Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań społecznych 380-SS1-2GPG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

McLaughin, H. (2011). Understanding Social Work Research. SAGE.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Efekty uczenia się:

Studentka/Student:

– posługuje się terminologią z zakresu metodologii badań (sposób weryfikacji: aktywność w dyskusji; zadania przedmiotowe);

– analizuje i krytycznie ocenia projekty badawcze (sposób weryfikacji: zadanie przedmiotowe);

– opisuje i rozróżnia metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych stosowane w naukach społecznych (sposób weryfikacji: zadanie przedmiotowe);

– przedstawia zmienne charakteryzujące procesy i zjawiska społeczne w postaci tabelarycznej i graficznej, wykonuje ich analizę na podstawie wskaźników procentowych (sposób weryfikacji: zadanie przedmiotowe);

– opisuje i analizuje rozkład zmiennych ilościowych charakteryzujących procesy i zjawiska społeczne (sposób weryfikacji: zadanie przedmiotowe);

– posiada umiejętności w zakresie przygotowywania projektu badawczego (sposób weryfikacji: wykonanie zespołowo projektu badawczego);

– posiada świadomość profesjonalnego postępowania, odpowiedzialności za projektowane działanie, jego realizację, interpretację wyników i proponowane zmiany (sposób weryfikacji: na podstawie wykonywanych zadań przedmiotowych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez Studentkę/Studenta za:

- wykonanie zadań przedmiotowych indywidualnych i zespołowych (7 zadań po 5 punktów – maks. 35 pkt);

- opracowanie i przedstawienie na forum grupy zespołowego projektu badawczego - maks. 20 pkt.

Razem: 55 pkt.

------

Ilość punktów wymagana do zaliczenia ćwiczeń: 30.25 pkt., czyli 55% maksymalnej liczby punktów (55 pkt.) możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przedmiotowych i projektu badawczego.

Punktacja/oceny:

55.00-52.00 – bdb (5.0)

51.75-48.00 – db+ (4.5)

47.75-42.25 – db (4.0)

42.00-35.75 – dst+ (3.5)

35.50-30.25 – dst

mniej niż 30.25 – ndst

Zakres tematów:

1 Omówienie zakładanych efektów kształcenia w zakresie przedmiotu, podstawowej literatury przedmiotu i określenie sposobów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w toku zajęć. Analiza zagadnień ogólnometodologicznych – wyjaśnienie znaczenia podstawowych terminów stosowanych w metodologii badań społecznych.

2 Empiryczne badania ilościowe i jakościowe - podstawowe założenia, cele, różnice, sposoby gromadzenia danych. Wiązanie badań ilościowych z jakościowymi.

3 Projekt badawczy w naukach społecznych. Określanie przedmiotu i celów badań. Formułowanie przykładów problemów i hipotez badawczych, ustalanie zmiennych i wskaźników. Analiza i krytyczna ocena przedstawionych przykładów projektów badawczych.

4 Gromadzenie materiału badawczego. Metody, techniki i narzędzia badawcze w naukach społecznych – pojęcie i rodzaje. Charakterystyka wybranych metod, technik i narzędzi badawczych: eksperyment, monografia instytucji, metoda indywidualnych przypadków, sondaż diagnostyczny, obserwacja, wywiad, kwestionariusz ankiety. Ich istota, charakterystyka, wady, zalety i najczęściej popełniane błędy podczas stosowania.

5 Budowa tabel i wykresów. Analiza zmiennych zawartych w tabeli, charakteryzujących procesy i zjawiska społeczne, na podstawie wskaźników procentowych.

6 Obliczanie i interpretacja miar rozkładu jednozmiennego, chrakteryzujących procesy i zjawiska społeczne – średniej arytmetycznej, mediany, dominanty, odchylenia standardowego.

7. Warsztat naukowy badacza. Wymagania stawiane publikacji naukowej (pracy dyplomowej) – struktura, język, zawartość merytoryczna, strona formalna pracy. Dobór i wykorzystanie źródeł. Przypisy bibliograficzne.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, problemowe, case studies

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala A207
Marta Kowalczuk-Walędziak 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.