Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika pracy socjalnej 380-SS1-2GPL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Caselman T., Kimberly Hilli K., Praca terapeutyczna z rodzinami: kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny. Warszawa 2014.

Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.

Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów. Olecko 2010.

Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2016.

Kantowicz E. Olubiński A., (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI w. Toruń 2003.

Kromolicka B., Pedagogiczne aspekty pracy socjalnej. W: A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania, i profile. Toruń – Bydgoszcz 2013.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Katowice 1999.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków 2009.

Zalewski M., Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym: program rewalidacji indywidualnej. Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka:

- ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk

społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi KA6_WG2,

Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne

-ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów

społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane

koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne,

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej KA6_WG3,

Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne

- ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących

między nimi relacjami KA6_WG5,

Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne

- jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i

mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny

nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i

wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4

Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne

- ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich

obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje

zgodnie z zasadami etyki KA6_KR2

Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego. Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest 51% punktów z kolokwium. Dozwolone są dwie nieobecności na wykładach. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum 51% wykładów.

Zakres tematów:

Wielowymiarowość pracy socjalnej, związki pracy socjalnej z z pedagogiką społeczną, psychologią, socjologią.

Praca socjalna jako działanie wychowawcze.

Pedagogiczne teorie jako inspiracje w pracy socjalnej.

Znaczenie pracy socjalnej w aspekcie wychowawczym wobec współczesnego kontekstu społecznego.

Poradnictwo wychowawcze w pracy socjalnej.

Budowanie rozwojowych relacji z podopiecznym jako wychowawcze zadanie pracownika socjalnego [charakterystyka relacji rozwojowej, istota zmiany w pracy socjalnej z podopiecznym, kształtowanie proaktywnej postawy].

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A207 (cwi)
Agata Butarewicz-Głowacka 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)