Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz.4 380-SS1-2JAN4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych/wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.euronews.net, Zoom in on America, www.linguahouse.com, www.ted.com, https://ed.ted.com/, culture.pl, transom.org, breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna podstawową terminologię z zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym (KA6_WG10)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KA6_UK4)

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, semestralne, udział w dyskusji i pracy w grupach, wypowiedzi pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie e-learningowej w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji i współpracy w grupie)

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa

- prac i testów pisemnych

- realizacji modułów nauczania na platformie e-learningowej

Zaliczenie przedmiotu: na ocenę na koniec semestru.

Egzamin: na ocenę po zaliczeniu przedmiotu. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Wymagane min. 51% do zaliczenia egzaminu.

Warunek dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń: nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, w przypadkach uzasadnionych za porozumieniem z prowadzącym student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia ustnego). Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

EGZAMIN KOŃCOWY

Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie 51% z obu części egzaminu

Egzamin pisemny składa się z następujacych części: listening, reading, vocabulary&grammar test, writing

Egzamin ustny: wypowiedż na jeden 1 z 10 tematów opracowanych na zajęciach oraz interakcja z egzaminatorem. Oceniane są znajomość tematu, słownictwo fachowe i umiejętności językowe

Zakres tematów:

- przestępczość, zapobieganie, bezpieczeństwo,

- pracownik socjalny w więziennictwie,

- odbywanie kary w systemie otwartym i rola pracowników socjalnych oraz kuratorów,

- przestępczość młodocianych i nieletnich,

- uzależnienia, pomoc uzależnionym,

- środki komunikacji, etyka i rola mediów,

- urbanizacja i jej skutki społeczne,

- praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi, rola integracji,

- pomoc socjalna w Polsce,

- typowe obowiązki pracownika społecznego w wybranym kraju zagranicznym

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

- kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu; rozwijanie środków językowych;

Zajęcia prowadzone są w systemie blended learning w proporcji:

50% moduły nauczania na platformie e-learningowej do samodzielnego opracowania, ćwiczących sprawności językowe oraz słownictwo,

50% w formie kontaktu bezpośredniego: ćwiczenie i rozwijanie sprawności językowych, umiejętności rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej oraz udziału w dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala e-learning
co drugi piątek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala B224
Marzena Lubaszewska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.