Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gerontologia 380-SS1-3AHM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

a) Białożyt K., Aktywność społeczna osób starszych a poczucie ich osamotnienia, [w:] Guzewicz M., Steuden S., Brudek P. [red.], Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, T. II, Lublin 2015.

b) Braun-Gałkowska M., Nowe role społeczne ludzi starych, [w:] Steuden S., Marczuk M. [red.], Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin 2006.

c) Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Gdańsk 2012.

d) Grzeszek I., Stereotyp starości, [w:] M. Kuchcińska [red.], Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, Bydgoszcz 2004.

e) Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starszych, Białystok 2004.

f) Halicki J., Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Białystok 2010.

g) Hulewska A., Stereotypowe przekonania na temat kobiet i mężczyzn w okresie późnej dorosłości, [w:] Brzezińska A., Ober-Łopatka K., Stec R., Ziółkowska K. [red.], Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań 2007.

h) Kijak R. J., Szarota Z., Starość: między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

i) Pikuła N., Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Kraków 2011.

j) Rudnik A., Wymiary starości i cechy ludzi starych, w percepcji dzieci i młodzieży, Pogranicze. Studia społeczne, t. XXVIII, 2016, s. 201-219.

k) Steuden S., Rozważania o godności z perspektywy człowieka w okresie starzenia się, [w:] Steuden S., Marczuk M. [red.], Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin 2006.

l) Szarota Z, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004.

m) Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej. Wyd. ASPRA –JR, Warszawa 2006.

n) Śwideerska M., Aktywność człowieka w wieku podeszłym, Pedagogika rodziny 4/3, 2014, s. 71-85.

o) Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

a) Bień A., Sytuacja zdrowotna osób w podeszłym wieku, [w:] T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska [red.], Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk 2006.

b) Bugajska B., Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne, Szczecin 2005.

c) Dzięgielewska M., Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości, [w:] Szatur-Jaworska B. [red.], Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

d) Halicka M., Kramkowska E., Aktywność osób starszych i przykłady samoorganizowania się seniorów w Polsce, „Trzeci Sektor”, nr 25, Warszawa 2011.

e) Kowalewska A., Jaczewski A., Komosińska K., Problemy wieku starczego, [w:] A. Fabiś [red.], Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec 2005.

f) Mularska-Kucharek M., Czernik E., Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej starości, Łódź 2016.

g) Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999.

h) Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973.

i) Zych A., Leksykon gerontologii, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

1. K_W07 Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji.

Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium zaliczeniowe; przygotowanie i przeprowadzenie przez studentów warsztatów tematycznych, dotyczących wybranej kwestii z obszaru starzenia się i starości, refleksja nad podjętym problemem oraz zaproponowanie sposobu jego rozwiązania z uwzględnieniem zasobów instytucjonalnych.

2. K_U03 Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej.

Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium zaliczeniowe; praca w grupach; dyskusja podczas zajęć; przygotowanie i przeprowadzenie przez studentów warsztatów tematycznych, dotyczących wybranej kwestii z obszaru starzenia się i starości z uwzględnieniem działań w pracy socjalnej, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

3. K_U05 Student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości.

Sposób weryfikacji efektu: praca z tekstem (analiza treści); praca w grupach podczas zajęć; obowiązek przygotowania i przeprowadzenia w grupach warsztatu dotyczącego wybranego problemu z obszaru gerontologii; kolokwium zaliczeniowe.

4. K_U013 Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych

Sposób weryfikacji efektu: praca w grupach; dyskusja prowadzona podczas zajęć dotycząca wybranego problemu starości i starzenia się adekwatnie do omawianego tematu; przeprowadzenie w trakcie zajęć warsztatów tematycznych w zakresie gerontologii.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych

- aktywność (max 2 punkty do otrzymania za aktywność)

-praca grupowa na wybrane tematy na zajęciach

Ocenę końcową warunkuje ilość punktów uzyskanych z kolokwium+ aktywność .

Kolokwium zaliczeniowe będzie się składać z pytań, zamkniętych i otwartych. Student musi uzyskać łącznie 51% punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń to jedne ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę zajęć.

2. Czym jest starość? Ujęcia definicyjne, fakty i mity o starości.

3. Biologiczne oraz psychologiczne aspekty starzenia się i starości.

4. Etos starości w ujęciu społecznym. Charakterystyka ludzi starszych jako grupy.

5. Choroba w wieku starczym jako wyznacznik jakości życia.

6. Jak oswoić się ze starością? Funkcjonowanie osób starszych w różnych środowiskach i rolach społecznych.

7. Formy pomocy na rzecz osób starszych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

8. Współczesny senior w mieście i na wsi – aktywność społeczna ludzi starszych (przejawy i formy aktywności).

9. Satysfakcja życiowa ludzi starszych.

10. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez studentów.

11. Kolokwium. Podsumowanie i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne wykorzystywane w trakcie ćwiczeń to:

- dyskusja podczas zajęć,

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia),

- praca indywidualna z tekstem (analiza, interpretacja);

- burza mózgów;

- wykonywanie plakatów;

- prezentacje multimedialne;

- prowadzenie konsultacji indywidualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala A204
Natalia Głódź 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.