Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo zawodowe 380-SS1-3AHR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Bańka A., Zawodoznawstwo doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań 1995.

2. Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M.(red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2006.

3. Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2014.

4. Dominiak T., Etyka pracownika socjalnego w działaniu: Ethos i profesjonalizm, „Praca Socjalna” 1/2005.

5. Drabik-Podgórna V., Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich. Kraków 2005.

6. Drabik-Podgórna V. (red.), Poradnictwo między etyką a techniką. Kraków 2007.

7. Drogosz-Zabłocka, E., Trzeciak, W. (red.), Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego. Nowe problemy i zadania. Warszawa 2001.

8. Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków 2005.

9. Kukla D., Bednarczyk Ł., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Warszawa 2010.

10. Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

11. Parzęcki R., Symela K., Zawadzki B., Orientacja i Poradnictwo zawodowe. Materiały informacyjno-metodyczne. Radom 1995.

12. Rosalska M., Wawrzonek A., Między szkołą a rynkiem pracy, Warszawa 2012.

13. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006.

14. Tokarz J, „Rynek pracy a osoby bezrobotne. 50+ - bariery i szanse". Warszawa (materiały konferencyjne).

15. Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Warszawa 1993.

16. Wojtasik B., Poradnictwo zawodowe [w:] Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. IV. Warszawa 2005.

17. Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Zielona Góra 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. ABC poradnictwa zawodowego w szkole. Praca zbiorowa, Koweziu, Warszawa 2008

2. Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa i zawodowego i personalnego. Toruń 2005.

3. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany porado znawczego dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004.

4. Kołaczek B., Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu. „Polityka Społeczna" 2009 nr 5-6.

5. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003.

6. Skłodowski H. (red.), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania. Tom I i II. Łódź 2005.

7. Stopińska - Pająk A. (red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KA6_WK2 - ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej – dyskusja, konsultacje, praca zaliczeniowa

KA6_WK3 - posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych - dyskusja, konsultacje, praca zaliczeniowa

KA6_WK4 - jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań – dyskusja, konsultacje, praca zaliczeniowa

KA6_UW2 - potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i worów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej – dyskusja, konsultacje, praca zaliczeniowa

KA6_UU1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia – dyskusja, konsultacje

KA6_KO2 - potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej - dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- obecność na ćwiczeniach;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych;

- aktywność

- praca zaliczeniowa

Formą końcowego zaliczenia ćwiczeń jest praca zaliczeniowa.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedne ćwiczenia [2 godz.].

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa zawodowego.

2. Cele, zadania oraz rodzaje poradnictwa zawodowego.

3. Osoba doradcy zawodowego - wiedza, kompetencje, umiejętności.

4. Metody i techniki pracy stosowane w poradnictwie zawodowym.

5. Budowanie kariery zawodowej. Fazy rozwoju zawodowego. Gra symulacyjna.

6. Wypalenie zawodowe w pracy pracownika socjalnego. Profilaktyka oraz formy zapobiegania temu zjawisku.

7. Wyzwania współczesnego rynku pracy. Sztuka rozmowy kwalifikacyjnej.

Metody dydaktyczne:

- praca warsztatowa;

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej;

- dyskusja prowadzona podczas zajęć;

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia);

- praca indywidualna;

- analiza treści/ praca z tekstem;

- burza mózgów;

- prezentacje multimedialne;

- konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:30 - 17:00, sala A113
Marcelina Wojno 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.