Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna 380-RS1-2PRE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : "Impuls" : 2016.

M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna .W stronę działań kreujących ,Impuls, Kraków 2014

M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wydawnictwo APS, Warszawa 2001 lub 2004 i ich wznowienia.

Pedagogika resocjalizacyjna, Cz. Czapów, Stanisław Jedlewski, PWN, Warszawa 1971.

Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka / red. Józefa Bałachowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012.

Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. - Kraków : "Impuls", 2018.

Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych : co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty / Małgorzata Ganczarska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2017.

Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : "Akapit", 2016.

Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2017.

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.

Agresja młodzieży i odrzucenie równieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel; tł. Elżbieta Cieślik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą : między teorią a praktyką / red. Grażyna Durka, Ewa Murawska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu

psychopedagogicznym / Ewa Wysocka, Warszawa : PWN, 2008.

Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010.

Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Henessy; tł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie, Wydaw. Psychol., 2008.

Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora. - Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007.

Efekty uczenia się:

KA6_WG2

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_UW2

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych

KA6_UW3

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w

odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

KA6_KK2

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu możliwe będzie po uzyskaniu:

- pozytywnych ocen z prac zaliczeniowych (chmura wyrazów, metaplan, drzewo decyzyjne), test wiedzy.

-aktywności podczas zajęć,

-obecności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu.

2.Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej.

3. Prekursorzy myśli resocjalizacyjnej w Polsce.

Resocjalizacja instytucjonalna i pozainstytucjonalna.

4. Koncepcje i metody pracy w pedagogice resocjalizacyjnej

5. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w pracy pedagoga (przejawy demoralizacji, skala NP, typologia, stadia wykolejenia społecznego).

6. Projektowanie odziaływań resocjalizacyjnych w pracy z dorosłymi i młodzieżą.

7. Przykłady dobrych praktyk z polski i zagranicy.

8. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład, dyskusja, opis, praca z tekstem.

Metody aktywizujące: burza mózgów, metaplan, drzewo decyzyjne, analiza indywidualnych przypadków.

Metody eksponujące: film, prezentacja.

Metody problemowe: metoda projektów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 15:00, sala B124
Emilia Wołyniec-Kurkowska 18/ szczegóły
2 każdy piątek, 15:15 - 18:15, sala B124
Emilia Wołyniec-Kurkowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)