Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE 380-RS5-2ICU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bochniarz A., Grabowiec A. (2019). Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXVIII, z. 3, 255-269.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2018). Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Roczniki Pedagogiczne, 10(46), nr 3, 77-90.

Siemionow J. (2013). Kształcenie resocjalizujące – specyfika i znaczenie procesu edukacji nieletnich niedostosowanych społecznie. Resocjalizacja Polska, 4, 103-111.

Wojciechowski F., Opozda-Suder S. (2014). Osobowe i społeczne następstwa niepełnosprawności. Teoretyczne podstawy interpretacji. Niepełnosprawność dyskursy pedagogiki specjalnej. Pedagog – Nauczyciel – Terapeuta, 16, 11-32.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się (KA7_WG1)

Umiejętności: student potrafi prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz wykorzystywać zasady i metody uniwersalnego i indywidualnego projektowania zajęć (KA7_UO2); ma rozwiniętą umiejętność dostosowywania się do specyfiki funkcjonowania uczniów i wdrażania efektywnych programów zwiększających ich umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne oraz programów poprawiających integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (KA7_UO4); potrafi projektować i prowadzić zajęcia oraz dokonywać ich ewaluacji (zgodnie z wybraną specjalnością), zróżnicowanych metod monitorowania i oceniania postępów uczniów (KA7_UO5); potrafi analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych, a także korzystać z informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy, w tym uzyskiwanej w trakcie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, superwizji koleżeńskich i nadzoru pedagogicznego KA7_UU1)

Kompetencje społeczne: student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, przestrzega zasad etyki zawodowej pedagoga specjalnego (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne (test składający się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na min. 6 pytań).

Zakres tematów:

1. Omówienie i podział tematów do opracowania w zespołach

2. Praktyczne działania zmierzające do wczesnego wykrywania trudności przejawianych przez dzieci w procesie edukacji

3. Praktyczne sposoby prowadzenia procesu kształcenia dzieci i młodzieży z niedostosowaniem społecznym

4. Odkrywanie, wspieranie i promowanie talentów dzieci i młodzieży

5. Zaliczeniowe kolokwium pisemne

Metody dydaktyczne:

Prezentacje zagadnień przygotowywanych przez studentów w zespołach w oparciu o literaturę przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.2
Andrzej Dakowicz 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)