Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania w przedszkolu cz. 1 380-DS5-3AJK1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci, UMCS, Lublin 2009.

Caiati, M., Delac, S., Muller, A., Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Jedność, Kielce 2003.

Doyla G., Klucz do uczenia się - technologia rozwoju dziecka, GDH Publishing, UK 2007.

Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w przedszkolu, WSiP, Warszawa 2005.

Dudzińska I. Metodyka wychowania w przedszkolu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.

Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze: metoda projektu w edukacji elementarnej, CODN, Warszawa 2003.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka, Bliżej Przedszkola, Kraków 2009.

Jaszczyszyn, E., Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Trans Humana, Białystok 2010.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, WAM, Kraków 2013.

Kataryńczuk – Mania L, Magda – Adamowicz M, Olczak A. (red.)(2017). Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kielar–Turska M., Mowa dziecka: słowo i tekst, Kraków 1989.

Karwowska – Struczyk M., Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982.

Krasoń K., Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999.

Lubowiecka, J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa, 2000.

Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1987.

Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010.

Waloszek, D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, WNAP, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

Aktualne artykuły z czasopism: „Wychowanie w Przedszkolu” „Przedszkolne ABC” i „Bliżej Przedszkola”

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania przedszkolnego

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 Student zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać.

KA7_WG6 Student zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym.

KA7_WG7 Student zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_UW3 Student potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy.

KA7_UW4 Student potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_UK2 Student potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów.

KA7_UO3 Student potrafi identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych.

KA7_KK4 Student jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

-obecność na zajęciach

-aktywność na zajęciach

-wykonywanie zleconych prac

-kolokwium

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić i zaliczyć w formie uzgodnionej z osobą prowadzącą w ciągu dwóch tygodni od powrotu na zajęcia.

50% nieobecności upoważnia osobę prowadzącą do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Formy pracy z dziećmi w przedszkolu:

- zabawa,

- zajęcia zorganizowane,

- uroczystości grupowe i przedszkolne,

- spacery, wycieczki,

- kontakty okolicznościowe,

- prace porządkowe.

2. Formy rozwijania mowy dziecka:

- opowiadanie nauczyciela i dziecka,

- rozmowa z dziećmi,

- praca z ilustracją,

- praca z historyjką obrazkową,

- zagadki,

- inscenizacja tekstu,

- wprowadzenie dzieci w świat poezji

3. Przygotowanie do nauki czytania i pisania:

- ćwiczenia ortofoniczne,

- ćwiczenia oddechowe,

- ćwiczenia fonacyjne,

- ćwiczenia logorytmiczne,

- ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny,

- ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy,

- ćwiczenia artykulacyjne,

- ćwiczenia grafomotoryczne i graficzne.

4. Wprowadzanie w świat pisma. Metody wczesnej nauki czytania:

- odimienna metoda nauki czytania J. Majchrzak,

- metoda czytania globalnego Glena Domana,

- metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej,

- metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

- glottodydaktyka wg Bronisława Rocławskiego,

- metoda „Cudowne dziecko” Anety Czerskiej.

5. Kształtowanie kompetencji matematycznych:

- orientacja przestrzenna,

- rytmy,

- liczenie,

- kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju rozumowania operacyjnego,

- mierzenie długości,

- klasyfikacje,

- układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,

- waga,

- mierzenie płynów,

- intuicje geometryczne,

- konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

6. Analiza i krytyczna interpretacja gotowych projektów edukacyjnych.

7. Projektowanie działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową.

8. Budowa i analiza głównych elementów scenariusza zajęć dydaktycznych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda zajęć praktycznych, metoda problemowa, metoda symulacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 16:00, sala A110 (war)
Magdalena Bartoszewicz 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:15 - 18:30, sala A110 (war)
Magdalena Bartoszewicz 13/ szczegóły
3 każda środa, 11:15 - 13:30, sala B4
Magdalena Bartoszewicz 10/ szczegóły
4 każda środa, 8:45 - 11:00, sala B4
Magdalena Bartoszewicz 12/ szczegóły
5 każdy czwartek, 8:30 - 10:45, sala A203 (cwi)
Małgorzata Bilewicz 11/ szczegóły
6 każdy czwartek, 11:00 - 13:15, sala A203 (cwi)
Małgorzata Bilewicz 12/ szczegóły
7 każdy czwartek, 13:45 - 16:00, sala A207 (cwi)
Małgorzata Bilewicz 10/ szczegóły
8 każda środa, 11:00 - 13:15, sala A6 (wyk)
Małgorzata Bilewicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)