Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja matematyczna 380-DS5-3BHL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Dudel B., Zajączkowska K., MultiZegar. Nauka pomiaru czasu., Gdańsk 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczymy się matematyki z „Magicznym Drzewem”, Gdańsk 2020.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000.

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata, Warszawa 2019.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary, Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020

Krämer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką, Warszawa 2017.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Płocki A., Krecha I. (red.) Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Nowy Sącz 2012.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skarbek K., Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? Kraków 2020.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki, Warszawa 2018.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne : Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców, Problemy Wczesnej Edukacji

Literatura uzupełniająca:

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – studium empiryczne,, Toruń 2020.

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia psychopedagogiczne podstawy edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych – ocena aktywności na zajęciach,

- poprawnie dobiera metody i formy realizacji treści matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania ich indywidualnego rozwoju – ocena konspektu zajęć matematycznych,

- projektuje działania dydaktyczne nauczyciela uwzględniając różne warunki, potrzeby i możliwości uczniów - ocena efektów pracy zespołowej, ocena konspektu zajęć matematycznych

- proponuje sposoby monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów – ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena propozycji metodycznej

- posiada kompetencje w zakresie organizowania działalności matematycznej uczniów klas młodszych – ocena udziału w zajęciach, ocena pracy pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz oceny z prac pisemnych. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustna forma zaliczenia – student podpisuje się w protokole potwierdzając tym samym znajomość oceny.

Zakres tematów:

1. Zakres treści programowych przeznaczonych do realizacji w klasach 1-3, organizacja sytuacji dydaktycznych służących prawidłowemu konstruowaniu wiedzy i umiejętności uczniów

2. Rozwijanie umiejętności dzieci niezbędnych do uczenia się matematyki - dostrzegania i wykorzystywania analogii oraz regularności, abstrahowania, uogólniania, definiowania i algorytmizowania. Działania na zbiorach

3. Monografia liczby. Etapy procesu poznawania liczby, aspekty liczby. Rola czynności manipulacyjnych ucznia w procesie kształtowania pojęcia liczby

4. Wprowadzenie działań matematycznych, warunki rozwoju umiejętności wykonywania działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Własności działań, kolejność wykonywania działań. Schematy graficzne – ich rodzaje i sposoby wykorzystania w rozwijaniu umiejętności wykonywania działań arytmetycznych

5. Rozszerzenie zakresu liczbowego – istota i etapy. Pojęcie zakresu liczbowego, istota dziesiątkowego pozycyjnego układu liczenia

6. Sposoby przekraczania progu dziesiątkowego. Rozwijanie umiejętności rachunkowych uczniów. Tabela działaniowa i funkcyjna – ich wykorzystanie w rozwijaniu umiejętności rachunkowych uczniów

7. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania równań. Rozwiązywanie równań. Czynności manipulacyjne i graficzne w procesie rozwiązywania działań z okienkiem

8. Organizacja pracy nad zadaniem tekstowym, warunki rozwoju umiejętności rozwiązywania zadań, rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia uczniów – projektowanie zajęć

9. Kształcenie geometryczne w klasach młodszych, pojęcia i umiejętności geometryczne, środki dydaktyczne w kształceniu geometrycznym – projektowanie zajęć

10. Wiadomości i umiejętności praktyczne w klasach młodszych. Istota matematycznych umiejętności praktycznych, proces ich kształtowania. Środki dydaktyczne w procesie rozwoju tych umiejętności – rozwiązania metodyczne

11.Rozwijanie rozumowania dedukcyjnego i redukcyjnego, organizacja badania matematycznego (stawianie i weryfikacja hipotez), używanie racjonalnej argumentacji

12.Organizacja pracy dzieci o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych – projektowanie zajęć

13. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów klas I-III: projekty i badania matematyczne, konkursy, gry matematyczne - projektowanie zajęć

14. Trudności w uczeniu się matematyki – ich rodzaje, przyczyny i sposoby radzenia sobie z nimi – propozycje rozwiązań metodycznych

15. Efekty uczenia się matematyki, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć matematycznych uczniów

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, dyskusja, praca z tekstem, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 10/ szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 12/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 11/ szczegóły
4 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 12/ szczegóły
5 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala A203 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 11/ szczegóły
6 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala A203 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 12/ szczegóły
7 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala A203 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 10/ szczegóły
8 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala A208 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)