Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia pedagogiczna 380-S2-1YGTP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003.

2. Burszta W., Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

3. Dilthey W., Rozumienie innych osób i ich przejawów życia, w: tenże, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004.

4. Harbatski A., Antropologia pedagogiczna. Rozwój antropologii pedagogicznej w czasie i przestrzeni, Białystok 2019.

5. Mucha J., Oblicza etniczności, Kraków 2005.

6. Ostasz L., Rozumienie człowieka: antropologia filozoficzna, Olsztyn 2003.

7. Patocka J., Człowiek duchowy a intelektualista, w: tenże, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998.

8. Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

9. Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna M. Eliadego, Kraków 2001.

10. Simmel, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, w: tenże, Pisma socjologiczne, Warszawa 2008.

11. Starzyńska-Kościuszko E., Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996.

12. Waligórski A., Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

1. Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Warszawa 2011.

2. Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005.

3. Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2007.

4. Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

5. Trzcińska I., Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w ujęciu antropologicznym. (K_W06) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

2. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych. (K_W09) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii i pedagogiki w celu analizy złożonych problemów społecznych, edukacyjnych, wychowawczych oraz kulturowych. (K_U02) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje:

4. Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą. (K_K05) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne Zakres tematów:

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność.

2. Zaliczenie pisemne na ocenę (zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Zakres tematów:

Wykład 1. Antropologia pedagogiczna i jej miejsce w systemie wiedzy pedagogicznej - 2 godz.

Wykład 2. Filozoficzne koncepcje człowieka - 2 godz.

Wykład 3. Filozofia edukacji - 2 godz.

Wykład 4. Potencjał nauczycielski a kapitał rodzicielski – 2 godz.

Wykład 5. Przestrzeń publiczna i kultura - 2 godz.

Wykład 6. Moralność, etyka, wiara - 2 godz.

Wykład 7. O czym teraz uczyć młodzież – 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje, praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala A236
Andrei Harbatski 94/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)