Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 380-S2-1YMBS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

Palka S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk

https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf

Efekty uczenia się:

– definiuje pojęcia naukowe z zakresu nauk społecznych, rozumie ich abstrakcyjność i relacje z rzeczywistością (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne);

– wymienia i opisuje założenia ontologiczne i epistemologiczne orientacji pozytywistycznej (empiryczne badania ilościowe) i humanistycznej (empiryczne badania jakościowe) (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne);

– wymienia i opisuje etapy procesu badawczego w naukach społecznych (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne);

– analizuje dylematy etyczne związane z prowadzeniem badań (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składające się z 3 zadań otwartych, problemowych dotyczących treści prezentowanych na wykładzie (np. 'Dokonaj krytycznej oceny...'; 'Uzasadnij swoje stanowisko...')

Za każde zadanie Studentka/Student może otrzymać maksymalnie 5 pkt. (max. 15 pkt.)

55% punktów (8,25 pkt.) jest wymagane jako minimum do zaliczenia przedmiotu.

Punktacja/oceny:

15.00-14.00- bdb (5.0)

13.75-12.75 - db plus (4.5)

12.50-11.25 - db (4.0)

11.00-9.75 - dst plus (3.5)

9.50-8.25 - dst (3.0)

mniej niż 8.00 - ndst (2.0)

Zakres tematów:

1-2 Geneza i rozwój koncepcji badania zjawisk społecznych. Metodologiczne podstawy współczesnych nauk społecznych – orientacja poznawcza pozytywistyczna i humanistyczna. Założenia filozoficzne – ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne orientacji pozytywistycznej (empiryczne badania ilościowe) i humanistycznej (empiryczne badania jakościowe). Wiązanie badań empirycznych ilościowych z badaniami empirycznymi jakościowymi.

3 Tworzenie pojęć naukowych, definicje naukowe, błędy definiowania, konceptualizacja, operacjonalizacja. Tworzenie ładu pojęciowego. Przykłady konceptualizacji pojęć.

4 Etapy badania naukowego a etapy postępowania w badaniach społecznych. Planowanie i realizacja procesu badawczego - analiza możliwych błędów na każdym etapie. Komunikowanie o efektach badań naukowych.

5 Etyka w badaniach naukowych. Dylematy etyczne na różnych etapach procesu badawczego. Rzetelność i uczciwość badawcza. Plagiaryzm.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład z elementami dyskusji; metody problemowe; case studies.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala A236 (wyk)
Marta Kowalczuk-Walędziak 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)