Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika porównawcza 380-S2-1YPPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cudowska Agata, Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, (red.) K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011 (s. 143-161).

Kępski Czesław, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Nowakowska-Siuta Renata, Pedagogika porównawcza. Problemy stanu badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014.

Nowakowska-Siuta Renata, Dmitruk-Sierocińska Katarzyna (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2018.

Pachociński Ryszard, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Prokop Jiri, Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. Teoria i praktyka europejska, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2013.

Průcha Jan, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006

Váňová Miroslava, Pedagogika porównawcza, [w:] Pedagogika, t. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, (red.) B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006 (s. 49-105).

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student zna elementarną terminologię używaną w komparatystyce oświatowej, ma wiedzę o usytuowaniu pedagogiki porównawczej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Studentka/Student zna różne modele kształcenia na świecie, rozumie istotę i sens edukacji, potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania edukacji w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa globalnego.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Egzamin pisemny obejmuje pytania otwarte wymagające opisowej odpowiedzi studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczył ćwiczenia i był obecny na większości wykładów (min. 4). Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu pisemnego. Pozytywna ocena z egzaminu nie podlega poprawie.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy komparatystyki oświatowej jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

2. Rozwój komparatystyki oświatowej - od poszukiwania prawidłowości do wyjaśniania różnic.

3. Terminy i pojęcia podstawowe w analizach porównawczych edukacji - polityka oświatowa, planowanie oświatowe, system oświatowo-wychowawczy.

4. Metodologia komparatystyki oświatowej, źródła i sposoby analizy edukacji na świecie.

5.Międzynarodowe badania porównawcze oświaty, specyfika, rodzaje analiz, przykłady.

6. Narzędzia stosowane w analizach porównawczych stanu rozwoju edukacji na świecie.

7. Organizacja kształcenia w perspektywie międzynarodowej - modelowe rozwiązania w zakresie szkolnictwa obowiązkowego, średniego i wyższego.

Metody dydaktyczne:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje multimedialne.

Część zajęć może być realizowana w formie E-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala A236 (wyk)
Agata Cudowska 99/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)