Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i prognoza w pracy kuratora sądowego 380-ZKS2-2HBT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Muskała M., 2015, Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych w Anglii i Stanów Zjednoczonych

Ameryki. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bielecka E., 2012, Streetworker a kurator sądowy – szkic porównawczy. „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”,

Guziuk-Tkacz M., 2011, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Jaros A., Jaros R., 2014, Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniami problemowymi – przegląd badań przeprowadzonych w Polsce. W: J.E. Kowalska (red.), Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji

dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 103–115.

Jedynak T., 2014, Ustawa o kuratorach sądowych – „konstytucja” kuratorskiej służby sądowej. W: T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys

metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa, LexisNexis, wyd. 3.

Kozielecki J., 2000, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ostrihanska Z., 2014, Diagnoza w pracy kuratora sądowego. W: T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego.Warszawa,LexisNexis, wyd. 3.

Paszkiewicz A., 2006, Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym – zarys teorii. Białystok, s. 19–33.

Stanik J.M., 2007, Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności. W: B.Urban, J. M. Stanik (red.) Resocjalizacja. Teoria i

praktyka pedagogiczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.

Ustawa z dnia 27.07.2001r. o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001, Nr 98 poz. 1071.

Wojnarska A., 2011, Diagnoza resocjalizacyjna – podstawy teoretyczne i problemy praktyczne. W: A. Wojnarska (red.), Diagnostyka

resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wysocka E., 2006, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego – obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska. „Chowanna” 2, s. 7–37.

Wysocka E., 2015, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wysocka E., 2016, Diagnoza pozytywna w działalności pedagoga resocjalizacyjnego – założenia teoretyczne i metodologiczne identyfikacji zaburzeń w przystosowaniu. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 35, z. 2.

Ziemski S., 1973, Problemy dobrej diagnozy. Warszawa, Sygnały

Efekty uczenia się:

Student:

-ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym KA7_WG6

-ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw wychowania i edukacji; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii KA7_WK4

-potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych KA7_UW2

-posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki KA7_UO1

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych KA7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach,praca pisemna (oparta na analiza przypadku z wykorzystaniem odpowiednich metod, narzędzi,

technik diagnostycznych , kolokwium ).

Zakres tematów:

Obszary tematyczne poruszane na zajęciach:

- Teoretyczne podstawy diagnozy resocjalizacyjnej.

- Diagnoza w pracy kuratora sądowego - aspekty praktyczne.

- Optymalizacja wykorzystania narzędzi diagnostycznych w pracy kuratora

- Praca na zasobach. Odkrywanie potencjałów podopiecznego.

- Wykorzystaniem elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z podopiecznym.

- Wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w pracy diagnostycznej i prognostycznej kuratora sądowego

Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, testy, ankiety, kwestionariusze, itd.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala B123
Piotr Chlebowski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.