Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna 380-OS1-2XBCO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brownell J., Reagowanie na komunikaty W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Warszawa 2003

• Emory A. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy oraz Magdalena Kacmajor, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

• McKay M., M. Davis, P. Fning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001.

• Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003

• Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II, Relacje interpersonalne, Rebis, Poznań 2007

• Satir V., Zwracanie uwagi na słowa; W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

• Stewart J., Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami; S. R. Covey, Komunikacja synergiczna; W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003

• Stewarta J. i C. Logan Komunikowanie się werbalne, W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003

• Trenholm S. i A. Jensen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy jednostki, relacje i wydarzenia społeczne, [W:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Warszawa 2003

• Wilmot W. W., Transakcyjna natura spostrzegania osoby [W:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

• Jarmrożek B., J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

• Nęcki T., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992.

• Sepkowska Z., F. Żurakowski, Przedsiębiorczość. Komunikacja interpersonalna. Istota przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum technicznego, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

1. ma uporządkowaną wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych K_W09

Sposoby weryfikacji:

 ocena aktywności w trakcie zajęć

kolokwium

2. posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście komunikacji społecznej z perspektywy wybranych koncepcji teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi K_U05

Sposoby weryfikacji:

 praca zespołowa, warsztatowa

 ocena aktywności w trakcie zajęć

3. docenia znaczenie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu komunikacji i budowania warsztatu pracy pedagoga K_K03

Sposoby weryfikacji:

 ocena efektów pracy w grupie

 ocena aktywności w trakcie zajęć

 przygotowanie prezentacji zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

Cały przedmiot: system punktowy

• Obecności na ćwiczeniach – każda obecność to 1 punkt, obecności w sumie umożliwiają zdobycie 1x8=8pkt

• Nieobecności – każda nieobecność będzie skutkować utratą punktów, nieobecności można zaliczyć na konsultacjach

• Aktywności na ćwiczeniach – na wszystkich zajęciach można zdobyć 2 punkty za aktywność, rozumianą jako merytoryczne przygotowanie się do zająć i zabieranie głosu w dyskusji oraz wykonywanie zadań proponowanych w ramach obowiązującego tematu.

Aktywności w sumie umożliwiają zdobycie 2x7=14 pkt

• Punkty dodatkowe – przyznawane według uznania prowadzącego za szczególne osiągnięcia (dodatkowe prace, wysoka aktywność itp.)- jest to dodatkowy bufor punktów do zdobycia za pozytywne wyróżnianie się na zajęciach

• Kolokwium

Zakres tematów:

Podstawy komunikacji społecznej

Poznanie społeczne: jak spostrzegamy jednostki, relacje i wydarzenia społeczne

Transakcyjna natura spostrzegania osób.

Komunikacja społeczna: kontakt między osobami; komunikacja synergiczna, wyjaśnienie komunikacji interpersonalnej za pomocą metaforyki gier.

Rola języka w komunikacji społecznej

Uwarunkowania procesu komunikacji. Bariery na drodze komunikacji, techniki wspomagające proces komunikowania się.

Komunikacja niewerbalna

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, warsztaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A110 (war)
Joanna Sacharczuk 20/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A110 (war)
Joanna Sacharczuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)