Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów 380-OS1-2XJEI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009

Rządca R., Wujec P., Negocjacje, Warszawa, 2001

Górska A., Huryn W., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, 2010.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 200

Efekty uczenia się:

KA6_WG6, KA6_UO1, KA6_UO3, KA6_KO3

W efekcie prowadzonych zajęć student:

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach; zna mechanizmy zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych oraz alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i interpretowania sytuacji konfliktowych oraz w celu projektowania adekwatnej do sytuacji konfliktowej strategii działań; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań; potrafi pracować w zespole pełniąc rolę mediatora i negocjatora; umie przyjmować i wyznaczać zadania związane z prowadzeniem mediacji i negocjacji; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację procedury mediacji i negocjacji zgodnie z etapami tego procesu; potrafi sprawnie zarządzać konfliktem, projektować i podejmować działania mediacyjne i negocjacyjne; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest: uczestnictwo w zajęciach; terminowe wykonanie zadań cząstkowych; aktywny udział w dyskusji; przygotowanie studenta do zajęć na podstawie analizy literatury i materiałów do zajęć (wypowiedzi ustne Studenta), aktywny udział w realizacji zadań indywidualnych i grupowych, przygotowanie symulacji mediacji/negocjacji; prezentacja wybranego zagadnienia teoretycznego dotyczącego podstawowych problemów związanych z mediacją, negocjacją i arbitrażem, stosowanie właściwych dla metod ADR technik komunikacji i procedur organizacyjnych.

Ocena końcowa (zaliczenie na ocenę) jest wypadkową ocen cząstkowych (semestr letni, rok akademicki 2021/2022). Obecność na zajęciach - min. 90 % (nieobecności należy zaliczyć w formie ustnej wypowiedzi w ciągu 3 tygodni od dnia nieobecności- konsultacje (mozliwość wykorzystaniea platformy Teams, Blackboard, Zoom - wg indywidualnych ustaleń).

Zakres tematów:

-Analiza definicji konfliktu; poziomy konfliktu: strukturalny; psychologiczny; działania; rodzaje konfliktów wg istoty konfliktu.

-Diagnoza i dynamika konfliktu.

-Komunikacja w konflikcie (rodzaje komunikatów; bariery komunikacyjne w konflikcie; podstawy prawidłowej komunikacji w konflikcie; sposoby reagowania na konflikt.

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów - wyjaśnienie pojęć, podstawa prawna.

-Mediacje- wyjaśnienie istoty; podstawy prawne mediacji; znaczenie mediacji; rodzaje i zasady mediacji.

-Etapy postępowania mediacyjnego- procedura mediacji; standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora; funkcje mediatora

-Analiza sytuacji konfliktowych w mediacji.- Zasady i rodzaje mediacji.

-Analiza procesu mediacji na podstawie filmu instruktażowego

-Warsztat prowadzenia mediacji (studium przypadku)

-Analiza projektów mediacyjnych

-Negocjacje - istota i rodzaje; fazy przygotowań do negocjacji.

-Omówienie różnic między kompromisem a poszukiwaniem rozwiązań kreatywnych w negocjacjach.

-Cechy negocjatora.

-Najpoważniejsze błędy popełniane w trakcie negocjacji. Jak je rozpoznać i jak ich unikać.

-Negocjacje dwustronne, symetryczne. Strategia ustępstw; negocjacje wielostronne.

-Techniki negocjacyjne. Radzenie sobie z różnymi technikami negocjacyjnymi.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, symulacja mediacji i negocjacji, metoda problemowa, analiza dokumentów, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala C1.2
Jolanta Szada-Borzyszkowska 20/ szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala C1.2
Jolanta Szada-Borzyszkowska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.