Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia 320-BS1-2HBL
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2. Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2. Górniak A., Kajak Z. 2019. Hydrobiologia. Limnologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2019.

3. Kłosowski S, Kłosowski G. 2007. Roślinność wodna i bagienna. Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza.

4. Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

5. Rybak J.I, Błędzki L.A. 2010. Słodkowodne skorupiaki planktonowe. PWN Warszawa

6. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów wodnych i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie jedność zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy wodne oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych (KA6_WG5)

3. Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

4. Student umie identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów wodnych, w tym gatunki zagrożone, chronione i inwazyjne (KA6_UW4)

5. Student umie planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

6. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

7. Student umie zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

Sposoby weryfikacji:

1. Kontrola prawidłowego rozpoznawania organizmów zwierzęcych i roślinnych w terenie i laboratorium.

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach obowiązkowa

2. Pozytywna ocena ze sprawozdania.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów ze sprzętem wykorzystywanym przy poborze prób hydrobiologicznych i metodyką badań.

2. Oznaczanie podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych wody.

3. Pobór prób zooplanktonu i fitoplanktonu oraz analizy mikroskopowe.

4. Rozpoznawanie organizmów pleustonowych, neustonowych, bentosowych, peryfitonowych w terenie. Praca z kluczami.

5. Rozpoznawanie makrofitów zasiedlających ekoton wodno-lądowy na wyznaczonym terenie. Przystosowania zidentyfikowanych roślin do środowiska wodnego.

6. Ogólna ocena stanu ekologicznego i trofii wód na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

7. Analiza zebranych materiałów, sporządzenie sprawozdań, prezentacji.

Metody dydaktyczne:

1. Zajęcia terenowe

2. Warsztaty grupowe

3. Sprawozdania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 13:15, sala zaj-ter
Maciej Karpowicz 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.