Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i embriologia kręgowców 320-BS1-2AEK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aleksandrowicz R. 2015. Mały atlas anatomiczny. PZWL. Warszawa.

2. Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F. 2012. Anatomia zwierząt, tom I: Aparat ruchowy. PWN. Warszawa

3. Marecki B. 2014. Anatomia funkcjonalna, tom I: układ ruchu. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

4. Plasota K. 1983. Materiały do ćwiczeń z osteologii kręgowców. Wyd. UW.

5. Szarski H. (red.). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Pucek Z. (red). 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa.

2. Yokochi Ch., Rohen J.W., Weinreb E.L. 2004. Fotograficzny atlas anatomii człowieka; tł. z jęz ang.: Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska ; red. nauk.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student charakteryzuje rozwój zarodkowy przedstawicieli poszczególnych gromad kręgowców (KA6_WG1)

2. Student zna budowę anatomiczną poszczególnych grup kręgowców, zgodnie z ich podziałem systematycznym: szkielet osiowy (czaszka, kręgosłup), żebra i mostek szkielet kończyn górnych i dolnych oraz ich obręczy, pokrycie ciała, układ krążenia, układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy (KA6_WG1).

3. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów poszczególnych grup kręgowców: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków (KA6_WG2).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej z zakresu anatomii i embriologii kręgowców (KA6_UW7).

2. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sekcji obiektów - mysz laboratoryjna, konkretnych narządów i organów: czaszka ryb kostnoszkieletowych, kończyny ptaków i ssaków, serce ptaków i ssaków, nerka ssacza (KA6_UO10).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu w trakcie prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych z anatomii i embriologii (KA6_KR5).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_UW7, KA6_UO10 - wejściówki, kolokwia pisemne

KA6_KR5 - bieżąca kontrola praktycznych zadań wykonywanych przez studentów podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Bieżąca kontrola praktycznych zadań wykonywanych przez studentów podczas zajęć.

3. Kontrola obecności studentów na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach usprawiedliwioną np. zwolnieniem lekarskim).

4. Pozytywna ocena z kolokwiów pisemnych - test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Budowa narządów płciowych męskich i żeńskich. Gametogeneza u zwierząt kręgowych oraz charakterystyka i rodzaje komórek płciowych: spermatogeneza i budowa plemnika; oogeneza i rozwój pęcherzyków jajnikowych; organizacja wewnętrzna komórki jajowej. Rodzaje i przebieg cyklu płciowego żeńskiego u ssaków.

2. Rozwój zarodka kręgowców. Bruzdkowanie i gastrulacja u wybranych przedstawicieli gromad kręgowców (płazy, gady, ptaki, ssaki). Gastrulacja u zwierząt, których jaja przechodzą bruzdkowanie częściowe (meroblastyczne). Powstawanie smugi pierwotnej. Formowanie się trzech listków zarodkowych: ektodermy, endodermy, mezodermy. Integracja procesów gastrulacyjnych. Formowanie struny grzbietowej. Morfogeneza.

3. Organogeneza u wybranych grup zwierząt kręgowych. Zmiany w budowie zarodka. Formowanie zawiązków podstawowych układów ciała: serce, mózg, narządy trawienne, pranercze, grzebienie płciowe. Segmentacja i wydłużanie się ciała zarodka. Powstawanie i różnicowanie się głównych układów. Struktury pozazarodkowe.

4. Rozwój kończyn: formowanie się zawiązków kończyn (płazy, ptaki, ssaki), wzrost kończyny. Procesy chrząstnienia i kostnienia w rozwoju kończyn

5. Procesy neurulacji i indukcji układu nerwowego u zwierząt kręgowych: formowanie neuruli, formowanie płytki i grzebieni nerwowych. Indukcja neuralna u płazów i ptaków. Powstawanie pęcherzyków mózgowych u różnych przedstawicieli gromad kręgowców. Formowanie się układu nerwowego oraz powstawanie narządów zmysłów.

6. Budowa szkieletu kręgowców: podział elementów szkieletu kręgowca; tkanki budujące szkielet – chrząstka i kość; połączenia między elementami szkieletu kręgowców. Budowa szkieletu czaszki ryb: budowa mózgo- i trzewioczaszki ryb chrzęstnoszkieletowych na przykładzie rekina; budowa czaszki ryb kostnoszkieletowych; typy zawieszenia aparatu szczękowego u ryb: hyostylia, amfistylia, autostylia

7. Budowa szkieletu czaszki płazów, gadów i ptaków: budowa czaszki płazów współczesnych; typy czaszek owodniowców w zależności od liczby i układu dołów skroniowych; charakterystyczne cechy budowy czaszki gadów i ptaków

8. Budowa szkieletu czaszki ssaków: charakterystyczne cechy budowy czaszki ssaka; losy łuku szczękowego i gnykowego; charakterystyka uzębienia ssaków; rozpoznawanie przynależności gatunkowej ssaków Polski na podstawie wybranych okazów czaszek

9. Budowa szkieletu kończyn płazów i ptaków; charakterystyka przekształceń w obrębie kończyn będących modyfikacjami do wybranych warunków środowiska życia

10. Budowa szkieletu kończyn ssaków: typy kończyn ssaków w zależności od stopnia pronacji i supinacji, osi symetrii, liczby odcinków autopodium przylegających do podłoża oraz spełnianej funkcji. Budowa szkieletu kręgosłupa: budowa struny grzbietowej; budowa kręgu, rodzaje tronów kręgowych; wtórna metameryzacja kręgosłupa

11. Pokrycie ciała kręgowców: budowa skóry; charakterystyka wytworów naskórka; charakterystyka wytworów mieszanych

12. Budowa układu pokarmowego kręgowców: charakterystyka części układu pokarmowego kręgowca; budowa ściany jelita kręgowca. Topografia narządów wewnętrznych ssaka: budowa zewnętrzna myszy laboratoryjnej, określenie płci. Topografia i budowa wewnętrzna narządów myszy laboratoryjnej

13. Budowa układu krwionośnego kręgowców: budowa worka osierdziowego ssaka; porównanie budowy serca ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków; schemat krążenia krwi w układzie krwionośnym ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Budowa układu moczowego kręgowców: budowa nefronu u kręgowców; budowa nerek i dróg wyprowadzających mocz u ssaków

Metody dydaktyczne:

1. Metoda laboratoryjna.

2. Pokaz.

3. Dyskusja.

4. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:45 - 13:00, sala 2021
Sebastian Maciak, Magdalena Świsłocka, Anetta Borkowska 8/ szczegóły
2 każda środa, 8:15 - 10:30, sala 2021
Sebastian Maciak, Magdalena Świsłocka, Anetta Borkowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.