Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dostępność przestrzeni edukacyjnej i społecznej - projektowanie uniwersalne 380-N2-1JAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

•Błaszak M., Przybylski Ł.,(2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

•Benek I., Labus A., Kampka M., (2016). (2016). Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ .

https://lab60plus.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wytyczne-2017.pdf.

•Czerwińska M. (2017). Tyflografika - szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologicznotyflologicznych, Przegląd Biblioteczny z. 2, s. 178-179

•Domagała-Zyśk E.,(2018). Racjonalne usprawniania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. W: S. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

•Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568.

•Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, , Inclusion Europe, tłum. A. Wojłowicz-Pomienna, Warszawa 2010.

•Jakubowski M. (2009). Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie. Tyfloświat, 1 (3).

•Kalbarczyk M. (2015). Kompendium Przestrzeń i jej obrazy. Dźwięk, tyflografika i magnigrafika, s.18, Warszawa,

•Kończyk D.,(2011). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego

•Künstler I, Butkiewicz U., Więckowski R., (2012). Audiodeskrypcja - zasady tworzenia. Warszawa,: Fundacja Kultury Bez Barier, s.7-10.

•Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie w tekście łatwym do czytania. PSOUU, Warszawa, www.psouu.org.pl.

•Pacholec M. (2015). Audiodeskrypcja, czyli jak opisywać przestrzeń i obrazy., w: I wszystko jasne! Jak prowadzić szkolenie gdy w grupie jest osoba z dysfunkcją wzroku. Warszawa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

•Świątkowska E. (2018). O krętej drodze do swobodnego zapisu i odczytu informacji przez niewidomych, Help. Widzieć więcej, 1 (28), str. 21

•Wdówik P. (2018). Uniwersytet dla wszystkich. Uniwersalne projektowania zajęć dydaktycznych, Warszawa.

•Więckowska E., red. (2011). Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych. Opracowana na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce

•Zawieska W. red. (2014). Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, s.69, Warszawa

•Żórawska A. Więckowski R., Kunstler I., Butkiewicz U.,(2012). Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady tworzenia. Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

Źródła uzupełniające:

Narzędzie do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich

o https://jasnopis.pl

Tworzenie dostępnych plików w edytorze MS Word:

o https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/tworzenie-dostepnych-plikow-tekstowych-w-edytorze-ms-word.

Przykładowy przedprzewodnik po Cricotece dla osób ze spektrum autyzmu.

o https://www.cricoteka.pl/pl/wp-content/uploads/2020/02/przewodnik_crico4.pdf.

Standardy projektowania dostępnej przestrzeni na portalu Ministerstwa Rozwoju

o https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/.

Przykładowe plany tyflograficzne budynku - realizacje firmy komercyjnej

o http://www.altix.pl/pl/realizacje/).

Przykładowe poziome oznakowania powierzchni - realizacje firmy komercyjnej

o https://www.pasylabrador.pl/.

Interaktywna baza pętli indukcyjnych (inicjatywa Fundacji Kultury Bez Barier)

o https://znajdzpetla.pl/.

Słabosłyszacy w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3qNk_d4BubMJ:www.eudajmonia.pl/download.php%3Fid%3D25%26source%3Dpr+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d,

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 - ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym);

KA7_WG6 – ma elementarną wiedzę na temat współczesnych tendencji w podejściu do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w przestrzeni życia społecznego (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowisk, zasada równości szans i niedyskryminacji), w tym kreowania środowiska włączającego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_UW3 - potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami projektowania uniwersalnego i ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w zakresie zwiększania dostępności środowiska (fizycznego i społecznego) dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami funkcjonalnymi; potrafi generować uniwersalne rozwiązania konkretnych problemów w pracy socjalnej oraz przewidywać skutki planowanych działań;

KA7_UW4 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z projektowaniem uniwersalnym w różnych sferach pracy socjalnej;

KA7_KO1 - posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie wprowadzania idei projektowania uniwersalnego w przyszłej pracy zawodowej; wykazuje aktywność i odznacza się odpowiedzialnością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań na rzecz kreowania środowiska włączającego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena aktywności podczas zajęć, wykonanie projektu zastosowania rozwiązań z zakresu projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione nieobecności zaliczane są podczas konsultacji (on-line/stacjonarnie).

Zakres tematów:

1. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności i funkcjonalności przestrzeni środowiska życia. Psychiczne i społeczne konsekwencje ograniczeń fizycznych i społecznych doświadczanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

2. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni społecznej - savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

3. Bariery utrudniające aktywne uczestnictwo uczniów z niepełnosprawnością (intelektualną , sensoryczną, ruchową, autyzmem) w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych i ich konsekwencje dla procesu motywacji i równości szans edukacyjnych.

4. Koncepcja projektowania uniwersalnego, mechanizm racjonalnych usprawnień. Przykłady dobrych praktyk

5. Audyt i analiza dostępności wybranych przedmiotów codziennego użytku, pomocy dydaktycznych, informacji pisanych i graficznych.

6. Zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień w adaptacji materiałów zawierających informację pisaną i graficzną

7. Formułowanie zaleceń dotyczących projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień w placówkach pomocy społecznej, w tym kreowania środowiska włączającego.

8. Ćwiczenia w projektowaniu i adaptacji materiałów pisanych, graficznych, przedmiotów użytkowych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa,, metody problemowe (klasyczna metoda problemowa, obserwacja, giełda pomysłów, dyskusja), pokaz, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:30 - 10:00, sala A208
Jolanta Szada-Borzyszkowska 31/ szczegóły
2 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala A208
Jolanta Szada-Borzyszkowska 31/ szczegóły
3 każda sobota, 13:45 - 15:15, sala B224
Dorota Wyrzykowska-Koda 44/ szczegóły
4 każda sobota, 12:00 - 13:30, sala B224
Dorota Wyrzykowska-Koda 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)