Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski 380-N2-1JRO
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

JRO_U01, KA7_UW1: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu

widzenia problemów edukacyjnych - ocena z przygotowania do zajęć.

JRO_U02, KA7_UK2: Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność

konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych - praca

domowa, egzamin ustny.

JRO_K01, KA7_KO2: Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone

działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku

specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych - ocena z przygotowania do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Типы семей (Modele rodziny). Więzi łączące domowników. Modele rodziny. Wpływ wychowania na zachowanie dziecka.

2. Конфликты (Konflikty). Wpływ problemów i konfliktów w rodzinie na proces socjalizacji nastolatka.

3. Увлечения Фрейда (Pasje Freuda). Zainteresowania i czas wolny socjologa.

4. Физическая привлекательность (Atrakcyjność fizyczna). Stereotypy związane z wyglądem zewnętrznym.

5. Качаства социального работника (Cechy pracownika socjalnego). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Charakterystyka pedagoga, pracownika socjalnego.

6. Культура (Kultura). Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A113
Danuta Kosior 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.