Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 380-ON1-1PSO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2006). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania oraz rozumie znaczenie procesów psychicznych takich jak: świadomość, percepcja, uczenie się, pamięć, myślenie, emocje, motywacja, poznanie społeczne w procesie kształcenia; zna biologiczne podstawy procesów psychicznych (KA6_WG3) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna) (KA6_WG4) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

3. Zna podstawowe psychologiczne teorie dotyczące uczenia się (warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uczenie się przez wgląd, modelowanie zachowania) oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną o zjawiskach psychicznych i strukturze osobowościw celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA6_UW2) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o strukturze i przebiegu funkcji psychicznych oraz mechanizmach regulacyjnych osobowości korzystając z różnych źródeł; rozwija swoje profesjonalne umiejętności w tym zakresie (KA6_UW4) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

6. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych (KA6_KR2) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 51% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny) lub ustny (konieczność podpisania oceny w protokole; 51% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny)

Zakres tematów:

Podstawowe nurty w psychologii, zapoznanie z podstawowymi pojęciami i mechanizmami w psychoanalizie (determinizm biologiczny, struktura osobowości, mechanizmy obronne, popędy, model kultury), behawioryzmie (determinizm środowiskowy, prawo efektu, rola zachowania), psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb Maslowa, autentyczność, samorealizacja, wolność)

Uczenie się: warunkowanie klasyczne (relacje bodziec bezwarunkowy-reakcja bezwarunkowa oraz bodziec warunkowy-reakcja warunkowa, eksperymenty Pawłowa, nabywanie, wygaszanie, samorzutne odnowienie odruchu, generalizacja, różnicowanie)

Uczenie się: warunkowanie sprawcze (prawo efektu, pozytywne i negatywne czynniki wzmacniające, bodźce dyskryminacyjne, generalizacja, rozkłady wzmocnień)

Psychologia świadomości - świadomość i sposoby jej badania, dwa systemy wzrokowe Goodale'a (świadomość vs działanie), funkcje świadomości, sen, hipnoza, trans, doświadczenia religijne, środki zmieniające psychikę

Pamięć: pamięć jawna vs utajona; deklaratywna vs proceduralna; sensoryczna (ikoniczna i echoiczna); operacyjna i krótkotrwała; długotrwała; epizodyczna i semantyczna; pamięć rekonstrutywna

Psychologia rozwojowa: rozwój poznawczy w ciągu życia, teoria rozwoju Piageta, przyswajanie języka, rozwój społeczny, rozwój moralny; style przywiązania; style wychowawcze

Wrażenia zmysłowe i percepcja - prześledzenie drogi od bodźca do spostrzeżenia; procesy uwagi, procesy organizujące percepcję, procesy identyfikacji i rozpoznawania; podstawowe prawa i pojęcia w psychofizyce

Procesy myślowe, rozumowanie – procesy automatyczne i kontrolowane, posługiwanie się językiem, model kulturowy i model osobisty; poznanie wzrokowe; rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne; błędy poznawcze, „biasy”, heurystyki (zakotwiczenia, dostępności, reprezentatywności)

Biologiczne podstawy psychologii – budowa układu nerwowego (neurony i komórki glejowe, impuls nerwowy, synapsa, autonomiczny układ nerwowy)

Psychologia motywacji - teoria przepływu Csikszentmihalyiego, teoria autodeterminacji (Ryan i Deci), teoria Aptera, teoria bezradności Seligmana; umiejscowienie kontroli, potrzeba osiągnięć, motywacja w środowisku pracy; podniety i popędy, instynkt

Psychologia emocji - teorie i badania Zajonca, Schwartza, Russella. Teorie Cannona i Barda, Jamesa i Langego, dwuczynnikowe teorie emocji; efekt etykietowania ; afekt vs emocja; funkcje emocji

Metodologia badań psychologicznych. Inteligencja – podstawowe parametry pomiaru (rzetelność, trafność, normalizacja, standaryzacja), rozumienie pojęcia IQ i jego historia, psychometryczne teorie inteligencji; inteligencja emocjonalna

Osobowość: podstawowe koncepcje i struktura osobowości. Różnice indywidualne: temperament, styl poznawczy

Psychologia społeczna - wpływ normatywny i informacyjny, atrybucje, konformizm, dynamika grupy, uprzedzenia i stereotypy, agresja, podstawowy błąd atrybucji, egotyzm atrybucyjny, samospełniające się proroctwo, dysonans poznawczy, posłuszeństwo względem autorytetu

Metody dydaktyczne:

wykład

samodzielna praca z tekstem na podstawie udostępnionych prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala B223
Katarzyna Skok 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.