Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz. 1 380-RN1-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kerr, P. Jones, C. (2011). Straightforward Upper Intermediate Student’s Book, Macmillan Education

Clare, A., Wilson, JJ. (2011). Speakout Intermediate Student’s Book. Pearson Education Ltd

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

McCarthy, M., O’Dell, F. (1999). English Vocabulary in Use Upper-intermediate & advanced, Cambridge University Press

Vince, M., Emmerson, P. (2013). Intermediate Language Practice with key, Macmillan Education

Vince, M. (2014). First Certificate Language Practice, Macmillan Education

Vince, M. (1994). Advanced Language Practice, Heinemann English Language Teaching, Oxford

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt , www.onestopenglish.com, BBC English, www.euronews.net, https://ed.ted.com, breakingnewsenglish.com, https://learningenglish.voanews.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, testy semestralne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, semestralne, udział w dyskusji i pracy w grupach, wypowiedzi pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, semestralne, udział w dyskusji i pracy w grupach, wypowiedzi pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji i współpracy w grupie)

Wiedza, umiejętnosći i kompetencje społeczne sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa

- prac i testów pisemnych

Skala ocen:

90-100% - bardzo dobry (5.0)

80-89% - dobry plus (4.5)

70-79% - dobry (4.0)

60-69% - dostateczny plus (3.5)

51-59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu: na ocenę na koniec semestru.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

- uniwersytet, studia, programy dostępne dla studentów w Unii Europejskiej,

- systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach

- rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie,

- wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie,

- stereotypy społeczne i narodowościowe, tolerancja,

- osobowość, cechy charakteru, zwyczaje

- etapy życia, potrzeby ludzi w starszym wieku,

- wolontariat

- zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

- kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu; rozwijanie środków językowych;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 19:25, sala B225
Anna Kuźma 19/ szczegóły
2 każda sobota, 17:10 - 19:25, sala B124
Anna Grabowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.