Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozakodeksowe prawo karne 370-KN2-1POZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2018.

M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2017.

E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja narządów tkanek i komórek. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Białystok 2018.

K. Kuszlewicz, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2021.

J. Warylewski, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

KA7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK3 - dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne.

Pozytywna ocena z zaliczenia od 51% przewidzianej liczby punktów.

Skala ocen – udział procentowy:

51% – 60% dst

61% – 70% dst+

71%– 80% db

81% – 90% db+

91% – 100% bdb

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego - zagadnienia wprowadzające

- prawo karne skarbowe, prawo nieletnich, prawo karne międzynarodowe, międzynarodowe prawo karne

2. Prawo karne pozakodeksowe - zagadnienia wprowadzające, powiązania z przepisami części ogólnej kk.

- pojęcie prawa karnego pozakodeksowego

- konsekwencje art. 116 kk.

- podstawowe zagadnienia z zakresu opisu znamion przestępstw

3. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zwierzętom i zasobom przyrodniczym

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 ze zm.

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713 ze zm.

4. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 ze zm.

5. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko ochronie zabytków

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny z prezentacją (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 213
co druga niedziela (parzyste), 15:30 - 17:00, sala e-learning
Ewa Guzik-Makaruk, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Wojciech Filipkowski, Paulina Pawluczuk-Bućko 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)