Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1b 340-AR1-1JNRb
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny, uzyskiwane na podstawie: obecności, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach, zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za wszystkie prace pisemne. W semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Pozostałe nieobecności (choroba, wypadek losowy – student powinien przedstawić odpowiedni dokument w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) należy zaliczyć na konsultacjach - formę zaliczenia materiału wyznacza prowadzący.

Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 10 zajęć (i będą to nieobecności nieusprawiedliwione).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (letnia sesja egzaminacyjna) jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim.

Egzamin po II semestrze.

Zakres tematów:

1. Alfabet rosyjski. Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego, utrwalenie ich pisowni.

2. Wymowa samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych. Wymowa spółgłosek twardych i miękkich. Nauka czytania.

3. Akcentuacja rosyjska (rzeczowników, czasowników, przymiotników). Czytanie prostych tekstów i dialogów.

4. Pisanie samogłosek а, и, у, е po spółgłoskach ж, ш, ч, щ.

5. Wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych: nazwy części mowy, rodzaje, przypadki, liczby. Podstawowe pojęcia dotyczące budowy wyrazu: temat, końcówka, rdzeń, sufiks, przedrostek.

6. Odmiana zaimków osobowych ( z nagłosowym н po przyimkach prostych).

7. Tworzenie czasu teraźniejszego i przyszłego prostego czasowników I i II koniugacji, tematy oboczne.

8. Czasowniki nieregularne хотеть, есть, бежать, дать.

9. Zwroty typu: Jak się nazywasz? Ile masz lat? – wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego zawieraniem znajomości, przedstawianiem się. Powitanie i pożegnanie. Formy grzecznościowe. Określanie wieku.

10. Tworzenie form czasu przeszłego i przyszłego czasowników I i II koniugacji.

11. Pisownia samogłosek i spółgłosek w przedrostkach.

12. Pisownia przedrostków zakończonych na -з (без-, раз-, воз-, из).

13. Odmiana zaimków wskazujących i dzierżawczych.

14. Rodzina. Określanie wieku i zawodu członków rodziny. Słownictwo dotyczące różnych stopni pokrewieństwa.

15. Liczebniki główne i porządkowe.

16. Rzeczowniki I deklinacji w liczbie pojedynczej.

17. Przysłówki miejsca i kierunku: сюда – туда, там - здесь, дома – домой, справа – направо, слева – налево, вверху – вверх, внизу – вниз.

18. Rosyjskie imiona odojcowskie.

19. Rzeczowniki II deklinacji w liczbie pojedynczej.

20. Pisownia samogłosek и, ы po ц.

21. Użycie przyimków в - из, на - с (со) przy wyrażaniu miejsca i kierunku.

22. III deklinacja rzeczowników. Wyjątki w tej deklinacji: мать, дочь, путь.

23. Dom, mieszkanie - wprowadzenie i utrwalenie leksyki.

24. Rzeczowniki po liczebnikach głównych: два, три, четыре.

25. Odmiana rzeczowników na –мя (время, имя, племя, семя, стремя, знамя, бремя, пламя, вымя, темя).

26. Użycie zwrotu друг друга, друг с другом itd.

27. Praca - rosyjskie nazwy zawodów, określanie preferencji co do wyboru zawodu, obowiązki w pracy.

28. Pisownia twardego i miękkiego znaku.

29. Użycie przyimków за, в течение, через, после, спустя, за... до..., через... после...

30. Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

31. Człowiek - wygląd zewnętrzny, cechy charakteru.

32. Biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych.

33. Rzeczowniki wszystkich rodzajów w pozostałych przypadkach.

34. Określanie daty i godziny, nazwy miesięcy. Środki transportu, podróż.

35. Tworzenie form trybu rozkazującego.

36. Typy deklinacyjne przymiotników.

37. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

38. Przymiotniki po liczebnikach głównych два, три, четыре.

39. Życie codzienne. Określanie stanu zdrowia, organizacja czasu. Zwroty niezbędne przy zamawianiu jedzenia w restauracji oraz robieniu zakupów.

40. Czytanie i streszczanie tekstów różnych, również tematycznie związanych ze świętami, tradycjami i zwyczajami rosyjskimi.

Metody dydaktyczne:

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda komunikacyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 31
Katarzyna Grabowska 18/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1D
Mirosława Dudel, Katarzyna Grabowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)