Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF2- wymowa 340-FA1-2PNFW
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Liteartura podstawowa:

Dollez C., Pons S., Alter Ego+ 3, Hachette FLE 2013.

Literatura uzupełniająca:

Filliolet C., Vandendriessche A., La phonétique par les textes, Belin 2010.

Abry D., Chalaron M.-L., Les 500 exercices de phonétique, niv. B1/B2, Hachette FLE 2011.

Martins C., Mabilat J.-J., Sons et Intonation. Exercices de prononciation, Didier 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna różne rejestry językowe oraz różnice w ich wymowie (język potoczny, standardowy, oficjalny). (KA6_WG1)

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia laboratoryjne

2. Student ma świadomość różnic między językiem pisanym i mówionym.

(KA6_WG1)

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia laboratoryjne

Umiejętności

3. Student poprawnie czyta zdania i teksty o zróżnicowanej przystępności na poziomie B1+/B2. (KA6_UW7)

Sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne

Kompetencje społeczne

4. Student ma świadomość ważności poprawności fonetycznej wypowiedzi dla prawidłowego przekazu i zrozumienia. (KA_KK2)

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

1. Formy zaliczenia na ocenę: czytanie dialogów lub dłuższych tekstów w różnych rejestrach językowych.

2. Nieobecność na zaliczeniu skutkuje oceną niedostateczną. Zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do zaliczenia na konsultacjach w ciągu 2 tygodni od terminu zaliczenia na zajęciach.

3. Podstawą do oceny końcowej będzie średnia ze wszystkich zdobytych ocen. Na ostateczną ocenę wpływ mają obecności:

- dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze,

- kolejna (druga) powodują obniżenie oceny końcowej o pół stopnia; jeśli student usprawiedliwi tę nieobecność zwolnieniem lekarskim, ocena nie będzie obniżona,

- przekroczenie limitu 2 nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (przypadki dłuższej nieobecności z przyczyn zdrowotnych będą rozpatrywane indywidualnie).

Zakres tematów:

1. Łączenia międzywyrazowe (liaisons obligatoires, interdites, facultatives).

2. "H" przydechowe. Brak elizji i łączeń.

3. Wymawianie, pomijanie, wymowa fakultatywna "E" niestałego.

4. Wymowa w różnych rejestrach językowych.

Metody dydaktyczne:

Słuchanie, rozróżnianie dźwięków, imitowanie dźwięków, głośne czytanie. Praca w parach. Praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 24
Urszula Kochanowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)