Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF3 - umiejętności łączone 1 340-FP1-3UL1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady redagowania syntezy i dysertacji (tekstu argumentacyjnego). KA6_WG1

2.Student zna różnorodne style wypowiedzi i rejestry języka. KA6_UK5

3.Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. KA6_UK5

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0400-FP1-3UL1, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 25.09.2020 00:01

4.Student potrafi dobrać właściwy zestaw argumentów do danego tematu wypowiedzi. KA6_UK5

5.Student potrafi dokonać analizy dokumentu pisanego lub wypowiedzi ustnej, także obejmujących słownictwo specjalistyczne. KA6_UK5

6.Student potrafi zabrać głos w debacie na tematy z życia społecznego, politycznego, kulturalnego, popularnonaukowe… KA6_UK5

7.Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu KA6_UO1

8.Student rozumie wagę i wartość różnorodności kulturowej, światopoglądowej, ze względu na wiek, pochodzenie, orientację

psychoseksualną itd. oraz znaczenie dyskusji na tematy różnorodności KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

1.Formy zaliczenia: pisemne i ustne

Ustne: przeprowadzenie dwóch debat 2x 20 p, aktywność na zajęciach 10p

Pisemne: rozumienie ze słuchu, co dwa działy tematyczne + 2 dyktanda 2x10p . Nieobecność na zaliczeniu pisemnym, skutkuje oceną niedostateczną. Jedynie zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do zaliczenia w ciągu 2 tyg. od zaliczenia pisemnego, na którym student był nieobecny.

2. Podstawą do zaliczenia zajęć stanowi średnia punktów zebranych ze wszystkich form zaliczenia. Próg zaliczeniowy 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów (55% ma prawo do przystąpienia do jednego zaliczenia obejmującego cały semestr i zawierającego wszystkie formy zaliczenia dla danego przedmiotu ( pisemne i ustne). Najwyższą oceną możliwą do otrzymania z zaliczenia poprawkowego jest ocena dostateczna.

3. Na ostateczną ocenę z zajęć wpływ mają również nieobecności.

- dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr

-kolejne 2 nieobecności ( trzecie i czwarta) powodują obniżenie oceny o pół stopnia za każdą, chyba, że student usprawiedliwi te nieobecności zwolnieniem lekarskim, wtedy ocena nie będzie obniżona.

- przekroczenie limitu nieobecności 2+2 skutkuje nie zaliczeniem zajęć. Przypadki dłuższej nieobecności, będą rozpatrywane indywidualnie.

Zakres tematów:

1. Tożsamość

2. Zdrowie

3. Migracja populacji

4. Życie miejskie

5. Praca

6. Zmysły i doznania

7. Francofonia

8. Perspektywy i zmiany

Metody dydaktyczne:

Dyktanda, tłumaczenia. Rozumienie tekstu słuchanego i pisanego,debata, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 7
Sara Moroz, Magdalena Aleturowicz 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.