Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw 330-MS2-1FMP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Efekty uczenia się:

1FMP_W01: egzamin końcowy (test),

1FMP_W02: egzamin końcowy (test)

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (aby egzamin został zdany, Student powinien uzyskać przy najmniej 51% możliwych do zdobycia punktów); wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Wstęp do finansów międzynarodowych przedsiębiorstw, globalizacja a integracja, globalne instytucje finansowe, formy inwestycji międzynarodowych, teoretyczne modele cyrkulacji kapitału w skali międzynarodowej.

2. Finansowanie transakcji handlowych w skali międzynarodowej, umowy w handlu międzynarodowym.

3. Specyfika międzynarodowego obrotu wekslowego.

4. Ryzyko w handlu międzynarodowym.

5. Akredytywa dokumentowa w handlu międzynarodowym.

6. Inkaso dokumentowe w handlu międzynarodowym.

7. Gwarancja bankowa w handlu międzynarodowym.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń.

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 205
Arkadiusz Niedźwiecki 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)