Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw 330-MS2-1FMP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1FMP_U01: kolokwium na ocenę, przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FMP_K01: kolokwium na ocenę, przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach,

1FMP_K02: przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę)

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Metody i kryteria oceniania:

Wystawiona ocena stanowi średnią oceny uzyskanej z pisemnego kolokwium zaliczeniowego w zakresie analizowanego na ćwiczeniach materiału merytorycznego- aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia, a także oceny za przedłożoną pracę zespołową- aby praca była zaliczona, Studenci powinni otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. W ocenie ćwiczeń uwzględnia się też indywidualną aktywność Studentów na zajęciach (w szczególności podczas moderowanych dyskusji). Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

2. Kurs walutowy w gospodarce rynkowej, kursy odwrotne i krzyżowe.

3. Zmiany kursów walutowych na rynku kasowym i terminowym.

4. Arbitraż walutowy i arbitraż stopy procentowej.

5. Zmiana wartości pieniądza w czasie.

6. Międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe, w tym kredyty, leasing, factoring.

7. Międzynarodowe finansowanie długoterminowe, w tym akcje, obligacje.

8. Zarządzanie ryzykiem kursowym – księgowym, transakcyjnym, ekonomicznym.

9. Kontrakty terminowe i opcje walutowe.

10. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego – weksel, inkaso, akredytywa.

11. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa (przygotowanie przez studentów pracy zaliczeniowej), moderowana dyskusja na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 132
Joanna Zielińska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)