Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia i ich weryfikacja:

Umiejętności

2MPN_U1 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

2MPN_U2 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

2MPN_U3 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

2MPN_U4 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

Kompetencje

2MPN_K1 praca i dyskusja w czasie zajęć

2MPN_K2 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

2MPN_K3 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu w formie planów badawczych opracowanych przez studentów (0-10 pkt., na ocenę pozytywną wymagane 6 pkt.)

Ocena pracy na ćwiczeniach (0-3 pkt.)

Ostateczna ocena z ćwiczeń jest łączną oceną za obydwie formy aktywności:

7 pkt. - dst

8 pkt. - dst+

9 pkt. - db

10 pkt. - db+

11 pkt. - bdb

Zakres tematów:

1. Przegląd metod badań naukowych. Dobór właściwych metod badawczych

2. Praca z tekstem - sporządzanie notatek i wyciągów z literatury

3. Zasady prowadzenia obserwacji naukowej

4. Zasady sporządzania kwestionariusza ankiety

5. Opracowywanie danych statystycznych

6. Redagowanie tekstu naukowego

7. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne z zakresu poszukiwania i analizy danych oraz tworzenia tekstów naukowych

Praca w grupach

Przygotowanie pracy końcowej w postaci planu badawczego

Dyskusja wspomagana prezentacją multimedialną

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 317
Tomasz Poskrobko 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)