Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna 330-MS2-1STM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1.Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Z. Michna, Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

Efekty uczenia się:

1STM_W01 Egzamin pisemny

1STM_W02 Egzamin pisemny

1STM_U02 Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin zdalny z użyciem platformy Blackboard. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 51% punktów z testu.

Punktacja (w%):

<95-100> – 5,0

<85-95) – 4,5

<75-85) – 4,0

<65-75) – 3,5

<51-65) – 3,0.

Zakres tematów:

Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa.

Zmienna losowa, dystrybuanta zmiennej losowej.

Zmienne losowe skokowe. Funkcja prawdopodobieństwa i jej własności.

Zmienne losowe typu ciągłego. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa i jej własności.

Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe. Rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe, niezależność zmiennych losowych.

Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa. (np. wartość oczekiwana, wariancja, odch. standardowe).

Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa typu skokowego oraz ciągłego (np. rozkład Bernoulliego, Poissona, jednostajny, normalny, t-Studenta, chi kwadrat).

Rozkłady statystyk z próby - przykłady.

Estymacja punktowa. Metody konstrukcji estymatorów. Własności estymatorów.

Estymacja przedziałowa. Określanie minimalnej liczebności próby.

Weryfikacja hipotez statystycznych. Przykłady parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i aktywizujące (dyskusja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 201
Paweł Konopka 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.