Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika transportu 330-ES2-2EKT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

6. Fajczak-Kowalska A., Transport w gospodarce, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

Efekty uczenia się:

Student w pogłębionym stopniu rozumie kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów, w tym z ekonomiki transportu [KP7_WG1]

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu, istotę relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości w ujęciu mikro- i makroekonomicznym [KP7_WG3]

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu, specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybrane kategorie więzi ekonomicznych i historyczną ich ewolucję [KP7_WG8]

Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk gospodarczych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących w ujęciu makroekonomicznym i sektorowym [KP7_UW2]

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie [KP7_KK1]

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowości identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu [KP7_KK4]

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

1. forma zaliczenia: ustna i pisemna - łączna liczba punktów uzyskanych z: kolokwium, wejściówek, aktywności na zajęciach (dyskusje, prezentacje) i na platformie (w przypadku e-learningu)*

2. Procent realizacji efektów kształcenia dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3. warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyższej lub równiej 51% liczby łącznej punktów z przedmiotu oraz uczestniczenie w minimum 13 z 15 spotkań.

* o ile forma zdalna występuje w danym roku akademickim

Informacja przy zaliczeniu stacjonarnym: Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Treści kształcenia:

I. Zajęcia organizacyjne. Transport w naukach ekonomicznych - wprowadzenie do przedmiotu.

II. Transport jako działalność gospodarcza. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja transportu.

III. Charakterystyka transportu. Infrastruktura transportu. Transport w UE i polityka transportowa UE.

IV. Rola transportu w gospodarce światowej i narodowej.

V. Popyt na usługi transportowe. Istota, źródła oraz cechy potrzeb i usług transportowych. Systematyzacja i metody badawcze potrzeb

transportowych. Wahania popytu, jego elastyczność i czynniki go kształtujące.

VI. Podaż usług transportowych i jego determinanty. Cechy działalności transportowej. Proces transportowy i jego elementy. Technologie

procesów przewozowych. Gospodarowanie w gałęziach transportu.

VII. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego. Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego.

VIII. Mierniki pracy transportu – różne gałęzie.

IX. Rynki transportowe i konkurencja w transporcie. Istota rynku transportowego, jego podział, podmioty oraz struktury organizacyjne.

Dystrybucja usług transportowych. Strategie konkurencyjne i marketing działalności transportowej.

X. Koszty w transporcie. Pojęcie rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów działalności transportowej. Szacowanie kosztów eksploatacji

środka transportu. Koszty transportu a środowisko naturalne.

XI. Ceny usług transportowych. Taryfa transportowa i rodzaje cen w transporcie. Ewolucje systemów cenowych. Szacowanie kosztu

przejazdu w komunikacji miejskiej.

XII. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota, specyfika i rodzaje rachunku ekonomicznego w transporcie i przedsiębiorstwie

transportowym.

XIII. Specyfika transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego.

XIV. Kolokwium, Ćwiczenie podsumowujące. Wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace zespołowe i kontrolne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 318
Kamil Waligóra 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 318
Kamil Waligóra 22/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 303
Kamil Waligóra 18/ szczegóły
4 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 132
Kamil Waligóra 20/ szczegóły
5 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 303
Kamil Waligóra 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)