Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska 330-EN2-1EME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W01 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą głównych teorii i praw mikroekonomicznych w zakresie kształtowania się kategorii mikroekonomicznych E2_W01

1EME_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o przedsiębiorstwie, zasadach jego funkcjonowania oraz czynnikach wpływających na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa E2_W02

1EME_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o roli menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwie, zwłaszcza menedżerów najwyższego szczebla, czynnikach i kryteriach podejmowanie decyzji przez tych menedżerów. E2_W05

1EME_W04 Ma pogłębioną wiedzę o formach prawno - organizacyjnych prowadzenia przedsiębiorstwa i ich wpływie na zakres i rodzaj podejmowanych decyzji E2_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 Potrafi właściwie analizować uwarunkowania rynkowe oraz osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski (podejmować decyzje)co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa E2_U03

1EME_U02 Potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 Prawidłowo identyfikuje uwarunkowania prowadzenia przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku i potrafi przełożyć to na specyfikę podejmowania decyzji w zależności od „środowiska”, w którym funkcjonuje jego firma E2_K04

1EME_K02 Ma świadomość znaczenia zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy w długim okresie E2_K07

Sposoby ich weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin końcowy Uczestnictwo w dyskusji na wykładach

1EME_W01 x

1EME_W02 x

1EME_W03 x x

1EME_W04 x x

1EME_U01 x

1EME_U02 x

1EME_K01 x

1EME_K02 x x

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń, 4 pytania opisowe oceniane 0-5 punktów każde, zalicza 50%+1 p-któw.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej

2. Podejmowanie decyzji gospodarczych

3. ustalanie cen

4. Rola analizy popytu w podejmowaniu decyzji menedżerskich

5. Decyzje menedżerskie w procesie produkcji

6. Analiza kosztów

7. Podejmowanie decyzji na rynku wolnokonkurencyjnym

8. Czysty monopol

9. Konkurencja monopolistyczna

10. Oligopol

11. Konkurencja cenowa w warunkach oligopolu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 301
Henryk Wnorowski 53/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.