Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska 330-EN2-1EME
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ostoj I, Ekonomia menedżerska: problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

Solek A., Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2013.

Froeb L. M., McCann B. T., red. nauk. przekł. E. Czarny, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska: podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

Png I., Lehman D., przeł. Walczyna B., Ekonomia menedżerska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Samuelson W. F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

Piocha St., Gabryszak R. (red.): Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

Begg D., Dornbusch R., Fischer S.: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Timothy C. G. Fisher, David Prentice; Robert G. Waschik, Managerial economics: a strategic approach, London: Routledge 2010 2nd ed.

Christopher R Thomas; William F Shughart , The Oxford handbook of managerial economics, London; New York: Oxford University Press c2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W03 - kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 - przeprowadzenie procesu decyzyjnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 - dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach- dopuszczalne są 2 nieobecności na ćwiczeniach. Dodatkowe nieobecności (max. 2) powinny być zaliczone na konsultacjach. Brak zaliczenia nadliczbowych nieobecności jest przesłanką do braku zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności oraz oceny uzyskanej z kolokwium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 51% maksymalnej punktacji. Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa: 75% wynik z kolokwium 25% aktywność.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej

2. Istota przedsiębiorstwa i jego działalności. (e-learning)

3. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej. (e-learning)

4. Metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach niepewności. (e-learning)

5. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki otwartej

6. Funkcja popytu w przedsiębiorstwie i optymalna polityka cenowa.

7. Funkcja podaży w przedsiębiorstwie - produkcja.

8. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie.

9. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa. (e-learning)

10. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa Studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Ewa Magrel, Anna Wierzbicka 14/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 318
Ewa Magrel, Anna Wierzbicka 20/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 318
Ewa Magrel, Anna Wierzbicka 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)