Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego 330-EN2-1ESP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

2005

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Gardocka-Jałowiec A. (red.), Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2012.

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Kozłowska-Burdziak M., Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Przygodzka R. (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Efekty uczenia się:

ESP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dobrobytu, ekonomii

sektora publicznego i teorii finansów publicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii ekonomii sektora publicznego.

(KP7_WG1)

Weryfikacja:

test sprawdzający wiedzę

ESP_W02 Student ma pogłębioną wiedzę o roli państwa we współczesnej gospodarce, jej ewolucji i oddziaływaniu na funkcjonowanie

pozostałych podmiotów gospodarczych (KP7_WG4)

Weryfikacja:

test sprawdzający wiedzę

ESP_W03 Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) determinujących

funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (KP7_WG6)

Weryfikacja:

test sprawdzający wiedzę,

dyskusja

ESP_W04 Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, jego

współczesnych funkcji i zadań oraz powiązań sektora publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz

pozarządowym (KP7_WG8)

Weryfikacja:

test sprawdzający wiedzę,

ESP_W05 Student identyfikuje podstawowe dylematy funkcjonowania współczesnych społeczeństw i ich oczekiwań wobec państwa i

sektora publicznego (KP7_WK1)

Weryfikacja:

test sprawdzający wiedzę,

dyskusja

ESP_U01 Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze publicznym oraz wzajemne relacje między nimi (KP7_UW2)

Weryfikacja:

test sprawdzający wiedzę,

dyskusja

ESP_U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z ekonomii sektora publicznego do krytycznej analizy i syntezy problemów

związanych z jego funkcjonowaniem (KP7_UW5)

Weryfikacja:

dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Forma egzaminu - pisemny test w trybie stacjonarnym składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych.

Maksymalna liczba punktów: 30 pkt, do zaliczenia należy uzyskać 16 pkt. Skala ocen: 16-18 - 3,0; 19-21 - 3,5; 22-24 - 4,0; 25-27 - 4,5;

28-30 - 5,0

Uzyskana ocena może być podwyższona na podstawie punktów uzyskanych za aktywność.

Zakres tematów:

Ekonomia dobrobytu jako teoretyczna podstawa ekonomii sektora publicznego: Rynek i jego efektywność w sensie Pareto. Zawodność mechanizmu rynkowego i jego mikroekonomiczne niesprawności (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki, niekompletne rynki, koszty transakcyjne, asymetryczna informacja). Zawodność mechanizmu rynkowego i jego makroekonomiczne niesprawności (nierównomierny rozwój, bezrobocie, inflacja). Efektywność a sprawiedliwość (podział dochodów, problem wyboru społecznego).

Główne założenia teorii wydatków publicznych: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny (czyste dobra publiczne, lokalne dobra publiczne, uniwersalne dobra mieszane, specyficzne dobra mieszane). Publiczne mechanizmy alokacji zasobów (problem ujawniania preferencji, indywidualne preferencje dotyczące dóbr publicznych, agregowanie preferencji, głosowanie większościowe i paradoks głosowania). Problem zawodności państwa (nieefektywność w sektorze publicznym). Przesłanki i problemy racjonalizacji wydatków publicznych (możliwe rodzaje interwencji państwa, elementy konstrukcji programu rządowego, analiza konsekwencji wprowadzenia programu rządowego).

Wybrane aspekty teorii opodatkowania: Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej. Rozkład podatków w warunkach doskonałej i niedoskonałej konkurencji. Podatki a efektywność ekonomiczna (opodatkowanie konsumpcji i rozmiary zniekształceń, opodatkowanie produkcji, opodatkowanie kapitału, opodatkowanie dochodu). Opodatkowanie optymalne a opodatkowanie efektywne. Cechy efektywnego systemu podatkowego.

Metody dydaktyczne:

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 301
Renata Przygodzka 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.