Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 450-ZS2-1MAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

2. N. G. Mankiw, M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016

3. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

4. M. Skousen, Logika ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa 2015

5. T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018

5. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Efekty i sposoby ich weryfikacji:

UMIEJĘTNŚCI:

ZS2_U01 , ZS2_U02 , ZS2_U03 - weryfikacja: ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium, udział w dyskusji, ocena pracy zespołowej,

KOMPETENCJE

ZS2_K01- weryfikacja: ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, ocena pracy zespołowej,

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Na punktację końcową składają się:

- kolokwium pisemne (max. 25 pkt)

- ocenianie ciągłe - indywidualna praca na zajęciach, prace domowe, dyskusja (max. 15 pkt);

- referat + prezentacja - praca zespołowa (max. 10 pkt)

Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów:

45,5-50 pkt - bdb

40,5-45 pkt- db+

35,5-40 pkt - db

30,5-35 pkt - dst+

25,5- 30 pkt - dst

Dopuszczalne są dwie nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia określonego zakresu materiału na konsultacjach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Problem wzrostu i rozwoju gospodarczego.

- podstawowe problemy makroekonomiczne

- pomiar aktywności gospodarczej

- czynniki wzrostu gospodarczego

2. Gospodarka rynkowa i etatystyczna.

- szkoła klasyczna (neoklasyczna) a szkoła keynesowska

- interwencjonizm państwowy

- polityka fiskalna i rola rządu

3. Polityka pieniężna

- bankowość centralna i kreacja pieniądza

- rodzaje polityki monetarnej.

- inflacja

4. Wahania koniunkturalne

- istota i rodzaje wahań koniunkturalnych

- przyczyny wahań koniunkturalnych,

- polityka antycykliczna i antykryzysowa państwa

5. Ustroje gospodarcze

- system gospodarczy i jego elementy.

- rodzaje systemów (ustrojów) gospodarczych

- analiza porównawcza ustrojów

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień, dyskusja dydaktyczna, prace zespołowe

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Ćwiczenia wymagają studiowania literatury w celu przygotowywania się do omawianych kolejno zagadnień. Studenci powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach: odpowiadać na pytania, włączać się we wspólne omawianie zagadnień, rozwiązywać testy, zadania, uczestniczyć w pracy zespołowej polegającej na przygotowaniu referatu i zaprezentowaniu go na jednych z zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 302
Magdalena Owczarczuk 27/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 318
Magdalena Owczarczuk 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.