Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika transportu 330-EN2-2EKT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

Efekty uczenia się:

Student:

1. 2EKT_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki transportu i relacji w stosunku do zarządzania (E2_W01)

2. 2EKT_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, struktur z dziedziny transportu oraz o prawidłowościach rządzących tym procesem (E2_W08)

3. 2EKT_U01 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień z zakresu ekonomiki transportu (E2_U01)

4. 2EKT_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki transportu (E2_K01)

5. 2EKT_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki rozwoju transportu (E2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

– prezentacja, kolokwium. Procent realizacji efektów kształcenia dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Sposób zaliczenia:

system punktowy zaliczenia (maksymalnie 50 punktów):

Część stacjonarna:

o aktywność w ramach zajęć - max 18 pkt, w tym:

testy sprawdzające wiedzę z zajęć/przygotowanie na zajęcia (opcja),

aktywność indywidualna i zespołowa,

przygotowanie wystąpień i zadań/przedstawianie wyników pracy (projekt: przygotowanie i prezentacja - max 10 pkt),

o kolokwium – max 20 pkt,

Część realizowana w formie e-zajęć:

o wykonanie ćwiczeń/testów na platformie edukacyjnej - max 12 pkt.

Uwaga: ze względu na pandemię COVID19 ćwiczenia mogą być realizowane zdalnie, gdyby wystąpiła taka konieczność, ocenie podlegać będą: udział w dyskusjach, prace pisemne, testy online. Zaliczenie przedmiotu na podstawie zdobytych punktów oraz projektu końcowego z zakresu optymalizacji transportu (zamiast kolokwium).

Informacja przy zaliczeniu stacjonarnym: Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Transport jako działalność gospodarcza. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja transportu. Mierniki pracy transportu i jego funkcje w

gospodarce. Infrastruktura transportu. Transport w UE i polityka transportowa UE.

2. Popyt i usługi transportowe. Istota, źródła oraz cechy potrzeb i usług transportowych. Systematyzacja i metody badawcze potrzeb

transportowych. Wahania popytu, jego elastyczność i czynniki go kształtujące.

3. Podaż usług transportowych i jego determinanty. Cechy działalności

transportowej. Proces transportowy i jego elementy. Technologie procesów przewozowych. Gospodarowanie w gałęziach transportu.

Nowoczesne systemy transportowe. Spedycja i logistyka.

4. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego. Charakterystyka

eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego.

5. Rynki transportowe i konkurencja w transporcie. Istota rynku transportowego, jego podział, podmioty oraz struktury organizacyjne.

Dystrybucja usług transportowych. Strategie konkurencyjne i marketing działalności transportowej.

6. Koszty w transporcie. Pojęcie rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów działalności transportowej.

7. Ceny usług transportowych. Taryfa transportowa i rodzaje cen w transporcie. Ewolucje systemów cenowych.

8. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota, specyfika i rodzaje rachunku ekonomicznego w transporcie i przedsiębiorstwie

transportowym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: analiza literatury, studiów przypadku, dyskusja, prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 19:00 - 20:35, sala 205
Kamil Waligóra 28/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 19:00 - 20:35, sala 206
Roderyk Gołaszewski 24/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 206
Roderyk Gołaszewski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)