Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna 330-ES1-1GPZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

3. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

4. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

8. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Literatura obca:

1. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Efekty uczenia się:

Wiedza, Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów (KP6_WG1)

- w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

Umiejętności, Student potrafi:

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne, Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa (KP6_KK1)

- uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (KP6_KK2)

Weryfikacja efektów uczenia odbędzie się na podstawie metod i kryteriów oceniania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, które obejmuje następujące aktywności: test bądź inne wskazane przez prowadzącego zajęcia zaliczenie pisemne, aktywność studenta na zajęciach (dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, prezentacje) wg informacji wskazanych przez prowadzącego zajęcia.

Kryteria oceny: system punktowy: suma: 100 %, w tym: 51-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0.

Weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni w kontakcie bezpośrednim zgodnie z Decyzją nr 4 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i kategorie gospodarki przestrzennej.

2. Przestrzeń a rozwój społeczno-gospodarczy.

3. Wybrane teorie naukowe gospodarki przestrzennej.

4. Terytorialna organizacja państwa i społeczeństwa, a zadania polityki przestrzennej.

5. Region jako podmiot gospodarki przestrzennej.

6. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej. Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji - wybrane zagadnienia.

7. Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Wybrane instrumenty polityki przestrzennej.

8. Istota, rodzaje i rozmieszczenie infrastruktury społeczno – gospodarczej w przestrzeni.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, analiza aktów prawnych, możliwy e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 204
Anna Busłowska 25/26 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 204
Anna Busłowska 25/26 szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 204
Anna Busłowska 23/26 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 317
Anna Busłowska 23/26 szczegóły
5 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 317
Tomasz Dębowski 24/26 szczegóły
6 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 317
Tomasz Dębowski 22/26 szczegóły
7 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 317
Tomasz Dębowski 20/26 szczegóły
8 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 317
Tomasz Dębowski 25/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.